โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

รู้กันหรือยัง? ประกันสังคม ใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง
 • #กรณีทุพพลภาพ

  ✔ กรณีทุพพลภาพร้ายแรง รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือนตลอดชีวิต
  ✔ กรณีทุพพลภาพไม่ร้ายแรง
  - รพ.รัฐบาล จ่ายให้เท่าที่จ่ายจริงตามจำเป็นและสมควร
  - รพ.เอกชน
  ผู้ป่วยนอก จ่ายให้เดือนละไม่เกิน 2,000 บาท
  ผู้ป่วยใน จ่ายให้เดือนละไม่เกิน 4,000 บาท
  ค่ารถและค่าบริการทางการแพท์ย์ จ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท
  เสียชีวิตได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท

  #กรณีเสียชีวิต

✔ ผู้จัดการศพขอค่าทำศพได้ 40,000 บาท
✔ เงินสงเคราะห์ ( มีชื่อระบุอยู่ในหนังสือระบุให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต )
- ได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 2 เดือน
หากผู้เสียชีวิตจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน
- ได้เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 6 เดือน
หากผู้เสียชีวิตจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ไม่ 120 เดือนขึ้นไป

# กรณีคลอดบุตร

✔ เบิกค่าคลอดบุตรได้ 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
✔ ได้รับเงินสงเคราะห์จากการลาคลอดเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนเป็นระยะเวลา 90 วัน (ใช้สิทธิได้เฉพาะบุตรคนที่ 1 และ 2 เท่านั้น)

#กรณีสงเคราะห์บุตร

✔ ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์
✔ ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 คน

# กรณีชราภาพ

✔ บำนาญชราภาพ
- ถ้าจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
- ถ้าจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน จะได้รับการปรับเพิ่มบำนาญชราภาพอีกร้อยละ 1.5

✔ บำเหน็จชราภาพ
- ถ้าจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ
- ถ้าจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบ + ผลประโยชน์ตอบแทนที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

# กรณีว่างงาน

✔ มีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
✔ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน ภายใน 30 วัน
✔ กรณีที่ถูกเลิกจ้าง รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน
✔ กรณีลาออก รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 90 วันในอัตราร้อยละ 30
✔ กรณีที่ว่างงานเพราะถูกเลิกจ้างมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปีจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 180 วัน
✔ กรณีว่างเงินเพราะลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปีจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน--------------------------------------------------------------------------
 

  Hits: 231 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม (17/3/2563)
 SSO Connect แอฟพิเคชั่นสำนักงานประกันสังคม (17/3/2563)
 E-Service สำนักงานประกันสังคม ใช้งานง่าย สะดวก ผ่านเว็บไซต์ (17/3/2563)
 ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์ (13/1/2563)
 ตรวจสุขภาพฟรีให้ผู้ประกันตน 14 รายการ (27/12/2562)
 ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี (5/8/2562)
 สิทธิประโยชน์ที่ คุณแม่ ควรรู้ (5/8/2562)
 สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (28/6/2562)
 สิทธิประโยชน์ กรณีทุพพลภาพ (24/6/2562)
 สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยโรคไข้เลือดออก (13/6/2562)
จำนวน 134 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง