โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและสถานที่ ลงทะเบียน การย้ายสิทธิการรักษา
 • สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) แล้วต้องการจะย้ายสิทธิการรักษาทำตามนี้กันเลยค่ะ

  1. ติดต่อด้วยตนเองในวันเวลาราชการ

  • กรุงเทพมหานคร
  🔹 ติดต่อ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  🔹 จุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่ กทม. ได้แก่
  ✅ สำนักงานเขต 19 เขต ของกรุงเทพมหานคร
  ✅ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
  ✅ ธนาคารออมสิน สาขาราชดำเนิน
  ✅ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ✅ สาขาตลาดยิ่งเจริญ
  ✅ สาขาสถานีขนส่งหมอชิต
  ✅ สาขาย่อยวัดไทร

• ต่างจังหวัด
🔹หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือที่คุ้นเคยในชื่อสถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลของรัฐ
🔹 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกแห่ง

เอกสารและสถานที่ ลงทะเบียน

1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือสุทธิบัตร/ใบสุทธิ ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่หน่วยงานราชการออกให้
2) สำหรับกรณีที่เป็นเด็ก/สามเณร อายุต่ำกว่า 15 ปี ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แสดงสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) หรือใช้หนังสือสุทธิที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ทางราชการออกให้
3) หนังสือรับรองการพักอาศัย (กรณีที่อยู่ไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน) แนบสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าตนเองนั้นอาศัยอยู่จริง เช่น ใบเสร็จค่าน้ำ ค่าไฟ สัญญาเช่าที่พักฯลฯ
4) แบบคำร้องขอลงทะเบียน ได้ ณ จุดรับลงทะเบียนทุกแห่ง

*** หมายเหตุ สามารถสอบถามวันเวลาทำการเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1330

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  Hits: 173 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5/3/2563)
 สปสช.สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยทุกคน (13/1/2563)
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง (6/1/2563)
 รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน (3/1/2563)
 คัดกรอง การติดเชื้อ HIV (4/12/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (4/12/2562)
 เปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลสิทธิบัตรทอง (25/11/2562)
 โรคเบาหวาน (สิทธิบัตรทอง (14/11/2562)
 รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (12/11/2562)
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง (8/11/2562)
จำนวน 167 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง