โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและสถานที่ ลงทะเบียน การย้ายสิทธิการรักษา
 • สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) แล้วต้องการจะย้ายสิทธิการรักษาทำตามนี้กันเลยค่ะ

  1. ติดต่อด้วยตนเองในวันเวลาราชการ

  • กรุงเทพมหานคร
  🔹 ติดต่อ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  🔹 จุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่ กทม. ได้แก่
  ✅ สำนักงานเขต 19 เขต ของกรุงเทพมหานคร
  ✅ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
  ✅ ธนาคารออมสิน สาขาราชดำเนิน
  ✅ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ✅ สาขาตลาดยิ่งเจริญ
  ✅ สาขาสถานีขนส่งหมอชิต
  ✅ สาขาย่อยวัดไทร

• ต่างจังหวัด
🔹หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือที่คุ้นเคยในชื่อสถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลของรัฐ
🔹 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกแห่ง

เอกสารและสถานที่ ลงทะเบียน

1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือสุทธิบัตร/ใบสุทธิ ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่หน่วยงานราชการออกให้
2) สำหรับกรณีที่เป็นเด็ก/สามเณร อายุต่ำกว่า 15 ปี ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แสดงสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) หรือใช้หนังสือสุทธิที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ทางราชการออกให้
3) หนังสือรับรองการพักอาศัย (กรณีที่อยู่ไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน) แนบสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าตนเองนั้นอาศัยอยู่จริง เช่น ใบเสร็จค่าน้ำ ค่าไฟ สัญญาเช่าที่พักฯลฯ
4) แบบคำร้องขอลงทะเบียน ได้ ณ จุดรับลงทะเบียนทุกแห่ง

*** หมายเหตุ สามารถสอบถามวันเวลาทำการเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1330

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  Hits: 751 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม.... หมายถึง? (10/3/2564)
 เครือข่ายหน่วยบริการ (8/3/2564)
 ประชาชนสิทธิว่าง กรณีหน่วยบริการใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญามีเครือข่ายหน่วยบริการเพิ่ม 7 แห่ง (2/3/2564)
 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง? (18/2/2564)
 ข้อควรรู้สำหรับประชาชน'สิทธิว่าง' ในกทม. (17/2/2564)
 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับประชาชน 2564 (10/2/2564)
 คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ ได้สิทธิจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี (8/2/2564)
 ย้ายสิทธิปุ๊บ เกิดสิทธิทันที (5/2/2564)
 บัตรทอง กรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลาง (19/1/2564)
 ประชาชนสิทธิว่างพื้นที่ กทม. กรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาฯ (13/1/2564)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง