โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและสถานที่ ลงทะเบียน การย้ายสิทธิการรักษา
 • สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) แล้วต้องการจะย้ายสิทธิการรักษาทำตามนี้กันเลยค่ะ

  1. ติดต่อด้วยตนเองในวันเวลาราชการ

  • กรุงเทพมหานคร
  🔹 ติดต่อ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  🔹 จุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่ กทม. ได้แก่
  ✅ สำนักงานเขต 19 เขต ของกรุงเทพมหานคร
  ✅ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
  ✅ ธนาคารออมสิน สาขาราชดำเนิน
  ✅ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ✅ สาขาตลาดยิ่งเจริญ
  ✅ สาขาสถานีขนส่งหมอชิต
  ✅ สาขาย่อยวัดไทร

• ต่างจังหวัด
🔹หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือที่คุ้นเคยในชื่อสถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลของรัฐ
🔹 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกแห่ง

เอกสารและสถานที่ ลงทะเบียน

1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือสุทธิบัตร/ใบสุทธิ ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่หน่วยงานราชการออกให้
2) สำหรับกรณีที่เป็นเด็ก/สามเณร อายุต่ำกว่า 15 ปี ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แสดงสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) หรือใช้หนังสือสุทธิที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ทางราชการออกให้
3) หนังสือรับรองการพักอาศัย (กรณีที่อยู่ไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน) แนบสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าตนเองนั้นอาศัยอยู่จริง เช่น ใบเสร็จค่าน้ำ ค่าไฟ สัญญาเช่าที่พักฯลฯ
4) แบบคำร้องขอลงทะเบียน ได้ ณ จุดรับลงทะเบียนทุกแห่ง

*** หมายเหตุ สามารถสอบถามวันเวลาทำการเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1330

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  Hits: 56 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 หมากัด แมวข่วน เกิดเป็นแผล กลัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า... ต้องทำอย่างไร??? (23/9/2562)
 สิทธิบัตรทองสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ (20/9/2562)
 ขั้นตอนการขอเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (19/9/2562)
 เรื่องน่ารู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) (19/9/2562)
 บริการแพทย์แผนไทยสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด (5/9/2562)
 เพียงมีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก คุณก็เป็นผู้ที่มีสิทธิประกันสุขภาพ (30/8/2562)
 สิทธิเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี (15/8/2562)
 สิทธิประโยชน์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ (15/8/2562)
 รู้สิทธิ เพื่อใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง (14/8/2562)
 กรณีได้รับอุบัติเหตุทางรถ... จะต้องใช้สิทธิอะไรในการรักษาพยาบาล? (26/7/2562)
จำนวน 154 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง