โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
หน้าแรก  ข่าวสาร...สรรหามาฝาก 

รางวัลรับรองคุณภาพโรงพยาบาลฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  • รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารองค์กร ระยะเวลาการรับรอง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)


  Hits: 60 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 14) (3/8/2561)
 รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ครั้งที่ 1-3 (3/8/2561)
 การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า(Advanced HA) (3/8/2561)
 การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (3/8/2561)
จำนวน 4 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]