โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
หน้าแรก  ข่าวสาร...สรรหามาฝาก 

รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ครั้งที่ 1-3รูปรางวัลตามลำดับ (จากซ้าย)

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง จากงาน EACC Excellence Award 2005
2. รางวัลหน่วยบริการนวัตกรรมด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าดีเด่นประเภทบริหารจัดการ เรื่อง
"บริการปฐมภูมิสนองต่อความต้องการพื้นฐานทางด้านสุขภาพ" จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรกฎาคม 2547
3. รางวัลหน่วยบริการนวัตกรรมด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าดีเด่นประเภทการส่งเสริมสุขภาพฯ เรื่อง
"ชีวิตสดใส ในวัยทอง" จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรกฎาคม 2547
4. โล่ประกาศเกียรติคุณ และ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการรับส่งต่อการรักษาผู้ป่วยในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2549 โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการให้บริการ ในผลงาน โครงการกระจายระบบบริการปฐมภูมิ จากสำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2550

รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ครั้งที่ 1 ในระยะเวลาระหว่าง ตุลาคม 2545 ถึง ตุลาคม 2547
จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ครั้งที่ 2 ในระยะเวลาระหว่าง กุมภาพันธ์ 2548 ถึง กุมภาพันธ์ 2551
จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ครั้งที่ 3 ในระยะเวลาระหว่าง กุมภาพันธ์ 2551 ถึง กุมภาพันธ์ 2554
จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 

  Hits: 70 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 14) (3/8/2561)
 รางวัลรับรองคุณภาพโรงพยาบาลฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (3/8/2561)
 การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า(Advanced HA) (3/8/2561)
 การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (3/8/2561)
จำนวน 4 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]