โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
หน้าแรก  ข่าวสาร...สรรหามาฝาก 

รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 14)
  • สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  Hits: 1253 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 รางวัลรับรองคุณภาพโรงพยาบาลฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (3/8/2561)
 รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ครั้งที่ 1-3 (3/8/2561)
 การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า(Advanced HA) (3/8/2561)
 การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (3/8/2561)
จำนวน 4 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]