โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา 

ประวัติหน่วย

         รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับการยอมรับจากแพทยสภา ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ฝึกหัดหรือแพทย์ อินเทิร์นปฎิบัติงานในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และเริ่มมีภารกิจฝืกอบรมแพทย์ประจำบ้านในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเปิดอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ทั่วไปเป็นสาขาแรก ปัจจุบันมีการเปิดอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ๑๗ สาขา สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มีการเริ่มต้นโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกองทัพอากาศ เรียกว่า โครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่ เป็นการรับผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเป็นหลักสูตรเดียวของประเทศใน พ.ศ. ๒๕๓๑ และ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องดำเนินไปได้ด้วยดี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จึงจัดตั้งหน่วยเลขานุการการแพทย์ขึ้น ต่อมามีการยกระดับขึ้นเป็นกองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ ต.ค. ๒๕๓๓ และสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มแพทย์ในชนบท รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ปรับโครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่เป็น "โครงกรผลิตแพทย์เพื่อชนบท" โดยรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เช่นเดียวกับหลักสูตรแพทย์ทั่วไปในปี พ.ศ.๒๕๔๙..


 

            ผลงานของการเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ของโรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดี  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองเห็นขีดความสามารถในการเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์แนวใหม่  โดยรับนิสิตจากผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว เข้าศึกษาวิชาแพทย์ โดยมุ่งหวังให้แพทย์ที่จบหลักสูตรนี้เป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ จึงได้มีการลงนามร่วมระหว่างกองทัพอากาศและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2533
 
             เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่ โรงพยาบาลจึงได้จัดตั้งหน่วยเลขานุการการแพทย์ขึ้น  ซึ่ง น.อ. วิบูลย์ ตระกูลฮุน เป็นแพทย์ท่านแรกที่ดูแลหน่วยนี้ ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อประสาน การจัดทำหลักสูตร การคัดเลือกนิสิตแพทย์และทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับนิสิตแพทย์ ในที่สุดหน่วยแพทยศาสตร์ได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นกองแพทยศาสตร์ศึกษาในวันที่ 1 ตุลาคม 2539 โดยวบรวมเอาหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ สำนักงานแพทย์ประจำบ้าน สำนักงานนิสิตแพทย์ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม คณะกรรมการหอพักโดยที่การวางแนวทางในการพัฒนาและการจัดการกระทำโดยคณะกรรมการของแต่ละหน่วยเพื่อให้อิสระในการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทิศทางหลักในการพัฒนาจะถูกวางกรอบโดยคณะกรรมการแพทยศาสตร์


  Hits: 482 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ผู้บริหาร (3/8/2552 10:11:32)
 บุคลากร (3/8/2552 10:13:41)
 งานวิจัย...ที่ผ่านมา (4/8/2552 10:38:20)
 การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์ (4/8/2552 11:24:27)
 การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers) (4/8/2552)
 งานวิจัยในปัจจุบัน (4/8/2552 11:40:14)
 เทคโนโลยื/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย (6/8/2552 8:56:08)
 ติดต่อรับข่าวสารหน่วย (6/8/2552 9:08:51)
จำนวน 8 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]