โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา 

ผู้บริหาร
ผู้บริหารปัจจุบัน  น.อ.วัชระ พิภพมงคล หก.กพศ. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

           

ชื่อหน่วย

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

ธุรการ กพศ.

ชั้น ๒ อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล

-๗๔๖๓

ศูนย์วิทยบริการ

ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ

๒-๗๒๖๔

ห้องสมุด

ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ

๒-๗๒๒๕

คณะกรรมการ
แพทยศาสตร์ศึกษา


น.อ.ประธาน คณก.


เลขานุการ คณก.

คณก.อำนวยการแพทยศาสตร์ศึกษา

หญิง นภาวดี อี่มพูลทรัพย์

น.อ. วัชระ พิภพมงคล

คณก.พัฒนาหลักสูตร 
        แพทยศาสตร์บัณฑิต

น.อ.หญิง นภาวดี อี่มพูลทรัพย์

น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ

คณก.การศึกษาแพทย์ก่อนปริญญา

น.อ. วัชระ พิภพมงคล

น.ท.หญิงกรรณิการ์  บัวเผื่อน

คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา

น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ

น.ท.หญิงนัทธมน  บุรีรัตน์

คณก.อาจารย์ที่ปรึกษา

น.อ. เพชร เกษตรสุวรรณ

น.อ.ชินวัตร์  สุทธิวนา

คณก.ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์

น.อ.หญิงรุ่งทิพย์  สุขวรรณ์

น.อ.สินาท  พรหมมาศ

คณก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา

น.อ. อาภัสร์ เพชรผุด

น.อ.ชินวัตร์  สุทธิวนา

คณก.จัดประชุมวิชาการและ

ฝึกอบรม

น.อ.กฤษดา ศาตรวาหา

น.ท.หญิงพิมพา  รุ่งนพคุณ

คณก.ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

น.ท. ภานุรัตน์  ธัญญสิริ

น.ส.พีรญา  ทองโสภณ

คณก.หอพักแพทย์

น.อ. เพชร เกษตรสุวรรณ

ร.ท.หญิงภัทรา
        ภรณ์ รัตนสิริตระกูล


  Hits: 554 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ประวัติหน่วย (3/8/2552)
 บุคลากร (3/8/2552 10:13:41)
 งานวิจัย...ที่ผ่านมา (4/8/2552 10:38:20)
 การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์ (4/8/2552 11:24:27)
 การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers) (4/8/2552)
 งานวิจัยในปัจจุบัน (4/8/2552 11:40:14)
 เทคโนโลยื/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย (6/8/2552 8:56:08)
 ติดต่อรับข่าวสารหน่วย (6/8/2552 9:08:51)
จำนวน 8 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]