โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา 

บุคลากร

            ประเภทวิชาชีพ

                 ชื่อสกุล

         ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แพทย์จำนวน...๔...คน

๑.น.อ.วัชระ พิภพมงคล

 

๒.น.ท.หญิง ปัญจฉัตร รัตนมงคล


๓.น.ท.พัทธยา  เรียงจันทร์

๔.น.ท.หญิง นัทธมน บุรีรัตน์

๕.น.ท.หญิง กรรยิการ์
                     วรรณวิมลสุข

 

·         ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์, Trauma, Arthroplasty, Arthroscopy

·         กุมารแพทย์, GI ,Epidemiology, Reserach

·         อายุรแพทย์ม, Infectious

·         สูตินรีแพทย์

·         แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป

พยาบาลจำนวน    คน

๑.      ๑.น.อ.หญิง อุไรวรรณ ชิวปรีชา

๒.      ๒.น.ต.หญิง ธัญกร  ภาคสุโพธิ์

๓.น.ท.หญิง กรรณิการ์ บัวเผื่อน

๔.น.ต หญิง พัชรา นันทปัญจพร

ช่วยราชการกพศ.

ช่วยราชการกพศ.

ช่วยราชการกพศ.

ช่วยราชการกพศ.

ข้าราชการกองแพทยศาสตร์(ธุรการ) จำนวน ๑ คน

ร.ท.หญิงภัทราภรณ์  รัตนสิริตระกูล

 

เจ้าหน้าที่กองแพทยศาสตร์จำนวน   ๑๔ คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.นางทองหล่อ      กิ่งพุฒ

๒.นางมะลิ            แกมแก้ว

๓.น.ส.ระริน          ภู่มณี

๔.นางพรรณงาม   จันทร์กลิ่นหอม

๕.น.ส.บังอร          จุ้ยขำ

๖.นางสายชล        อารีราชการัณย์

๗.นายมานัด          แสงใส

๘.น.ส.จันทร์เพ็ญ   ลิมปนิลชาติ

๙.น.ส.ลักขณา       เถื่อนขุนทด

๑๐.นางตติยา        ปิติจะ

๑๑.น.ส.กิ่งแก้ว       เรืองมนตรี

๑๒.น.ส.วิรวรรณ     บุญร่วม

๑๓.น.ส.ประสิวิตรา   แย้มกลิ่น

๑๔.น.ส.ทิพยเนตร    ชั่งถาวร

 

เจ้าหน้าที่การเงิน

พนักงานราชการ,เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา

เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา

เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา

เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา

เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา

เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา

เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา

เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา

เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา

เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา

เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา

เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา

เจ้าหน้าที่แพทยศาสตร์ศึกษา

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ศุนย์วิทยบริการ
      จำนวน ๘ คน

 

๑.น.ต. กมล       ศรีอ่อน

๒.พ.อ.อ.มานิต   แดงวิจิตร

๓.นายสิทธิชัย    คงยิ่ง

๔.นายวิทยา      โพธิ์ม่วง

๕.น.ส.วงเดือน   คุ้มคอน

๖.น.ส.ตวงรัชต์   สุทธิพร

๗.นายทรงพล     สมิสสุตานนท์

 

 

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  ๒ คน

๑.นางอุบลรัตน์   จิตรบุตร

๒.น.ส.พีรดา       ทองโสภณ

 


  Hits: 926 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ประวัติหน่วย (3/8/2552)
 ผู้บริหาร (3/8/2552 10:11:32)
 งานวิจัย...ที่ผ่านมา (4/8/2552 10:38:20)
 การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์ (4/8/2552 11:24:27)
 การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers) (4/8/2552)
 งานวิจัยในปัจจุบัน (4/8/2552 11:40:14)
 เทคโนโลยื/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย (6/8/2552 8:56:08)
 ติดต่อรับข่าวสารหน่วย (6/8/2552 9:08:51)
จำนวน 8 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]