โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา 

งานวิจัย...ที่ผ่านมา

ลำดับที่

เรื่องที่ทำวิจัย

ผู้ทำวิจัย

กอง

1

การป้องกันภาวะไตเสื่อมจากสารทึบรังสีในผู้ป่วยที่เข้ารับการสวนเส้นเลือดหัวใจ

..ทวีพงษ์  ปาจรีย์

กอย.

 

ด้วยการใช้สารละลายโซเดียม ไบคาร์บอนเนตร่วมกับ N-Acetyclysteine    

พญ.นพนิต  พัฒนชัยวิทย์

 

2

เปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างสูตรยามาตรฐานและสูตรยาที่มี Levofloxacin ร่วมด้วยในการรักษาการติดเชื้อ Helicobacter pylori ใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..ชินวัตร  สุทธิวนา

พญ.เพ็ชชรี  พลมณี

กอย.

3

การศึกษาระดับ Cardiac Troponin T ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ณ

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..กฤษฎา  ศาสตรวาหา

นพ.นิธิเวช  อรุณโรจน์

กอย.

4

การศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบัวบกในการรักษาโรคกระเพาะอาหารชนิดไม่พบแผล (Functional dyspepsia)ที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.

..ชนันทา  หงส์ธนากร

นพ.การัณย์  ธีรเศรษฐ์ธำรง

กอย.

5

***

การศึกษาสาเหตุของภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด ณห้องฉุกเฉิน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

..เฉลิมพร บุญสิริ

พญ.วราลี  อภินิเวศ

กตน.

6

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการถูกตัดขาในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า ที่มารับการรักษา ณ รพ.ภูมิพลฯ

..ฉัตรชัย  สุนทรธรรม

นพ.ชาติวุฒิ บุญธนาวงศ์

กศก

7

***

การศึกษาระดับเชาวน์ปัญญาในผู้ป่วยเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ อายุระหว่าง 11 -15 ปี ที่มารับการตรวจรักษาที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..หญิงหฤทัยทิพย์ 

                ตัณฑเทศ

กกม.

8

***

การประเมินความถูกต้องของการทำอัลตราซาว์ดเทียบกับดีพีแอลในผู้ป่วยที่บาดเจ็บในช่องท้อง

...สุวรรณ  เสริมศักดิ์

..วิเชียร มลอยู่พะเนา

กศก

9

การศึกษาผลประโยชน์จากการใช้ Compressive cold dressing ในการรักษาหลังผ่าตัดของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..เอกพงษ์  โกมลหิรัญ

นพ.พิศุทธิ์ ตันธนาทิพย์ชัย

กอป.

10

***

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารทะลุที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.

..ชัยยา  จันทร์ใส

นพ.อภิชัย  ขัติยนนท์

กศก

11

การให้คะแนนความเสี่ยงเพื่อทำนายโอกาสการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องจากภาวการณ์ผิดสัดส่วนกันระหว่างศรีษะทารกและเชิงกราน

..สินาท  พรหมมาศ

พญ.ศศิธร  ยาดี

กสก.

12

***

Accuracy in diagnosis acute appendicitis in Bhumibol Adulyadej hospital

นพ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด

นพ.พรพิทักษ์ บรรณสาร

กศก

13

การศึกษาผลการตรวจการได้ยินของเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.

..หญิงจิตรสุดา วัชรสินธุ์

นพ.ฉัตรชัย วรวรรโณทัย

กสศ

14

***

ภาวะแทรกซ้อนหลังจากการทำ VP shunt ในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.

..ยอดรัก  ประเสริฐ

พญ.นันทาศิริ  วิทยนคร

กศก

15

ผลของการควบคุมโรคภูมิแพ้และหอบหืดอย่างต่อเนื่องต่อความรุนแรงของโรคภูมิแพ้ ความสามารถในการควบคุมโรคหอบหืดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการติดตามดูแลที่คลินิกภูมิแพ้และหอบหืด กสศ.รพ.ภูมิพลฯ

..หญิงจิตรสุดา วัชรสินธุ์

นพ.ชัยรัตน์  เสรีรัตน์

กสศ

ลำดับที่

เรื่องที่ทำวิจัย

ผู้ทำวิจัย

กอง

16

การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนเรื้อรัง โดยใช้ระบบการจัดการผู้ป่วยกรณี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..หญิงสุภาจิรี  ไตรปิฎก

กพย.

17

ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบด้านหน้าและด้านหลัง

..หญิงสัญสนีย์

              พงษ์ภักดี

กอย.

18

ผลของแนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจต่อความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจ และอุบัติการณ์เกิดภาวะปอดอักเสบ จากการติดเชื้อในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจ

..หญิงจุฬารัตน์

              เพชรวิเศษ

กพย.

19

ลดการติดเชื้อ VAP ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

..หญิงวิไลลักษณ์

    ปลาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

กพย.

20

ประสิทธิภาพของการจัดเครื่องช่วยหายใจและเครื่องควบคุมสารละลายต่อความ…..

..หญิงภัทราภรณ์

             จันทนวงศ์

กพย.

21

ผลของการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลต่อเนื่องต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุที่ทำผ่าตัดออร์โธปิดิกส์

..หญิงศุวัชรี งูพิมาย

กพย.

22

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบันทึกทางการพยาบาล กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..หญิงสมศิริ

          สายภัทรานุสรณ์

กพย.

23

การลดการเกิดแผลซึม/แผลแยกในผู้ป่วยหลังผ่าตัด CABG

..หญิงกาญจนา

            เกษกาญจน์

กพย.

24

การเปลี่ยนแปลงค่าเกลือแร่ในร่างกายจากการเตรียมลำไส้ โดยยาล้างลำไส้ชนิดรับประทาน

..นพดนัย  ชัยสมบูรณ์

นพ.ชาญชัย  สุวรรณกิจ

กศก.

25

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล    (Hospital Accreditation) กรณีศึกษา กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..หญิงพิกุล  เหมวิมล

กวห.

26

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาระบายโพลีเอธิลีนไกลคอล 4000 และ  มิลค์ออฟแมกนีเซีย ในการรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรังในทารกและเด็กเล็ก

..หญิงปัญจฉัตร

                 รัตนมงคล

กกม

27

การศึกษาอุบัติการณ์ของภาวะผิดปกติทางด้านการดมกลิ่นในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่รับการรักษาใน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

.ญ.รุ่งกานต์  ผ่องใส

กอย.

28

การรักษาภาวะเฉียบพลันอันเนื่องจากภาวะเส้นเลือดเสื่อมสภาพอุดตันด้วยก้อนไขมันและลิ่มเลือด

..วรงค์  ลาภานันต์

กอย.

29

โครงการสำรวจการรักษาโรคเบาหวานนานาชาติ

..กฤษฎา  ศาสตรวาหา

กอย.

30

การศึกษาวิจัยระยะที่ ๓ แบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านเป็นกลุ่มคู่ขนานเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาดาบิกาแทรน เอทิซิเลท (dabigatran etexilate)ชนิดรับประทาน (ขนาด ๑๕๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้ง) เปรียบเทียบกับยาวาร์ฟาริน(การแข็งตัวของเลือด (INR) . – .๐ ในการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำเฉียบพลันเป็นเวลา ๖ เดือน หลังจากเริ่มรับการรักษาด้วยการให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดทางเส้นเลือดเป็นเวลาอย่างน้อย ๕ วัน ซึ่งได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับข้อบ่งใช้ (RE-COVER II)

..จำรูญเกียรติ 

           ลีลเศรษฐพร 

กอป.

31

การศึกษาวิจัยแบบสุ่มโดยปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอกแบบกลุ่มคู่ขนานในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่ง เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาโอครีไลซูแม็บ(Ocrelizumab) ๒ ขนาดในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอักเสบเนื่องจากโรคลูปัส  (Systemic Lupus Erythermatosus) ตามการจัดแบ่งของ ISN/RPS หรือ WHO ระดับ ๒ หรือ ๔

..ทวีพงษ์  ปาจรีย์

กอย.


 

ลำดับที่

เรื่องที่ทำวิจัย

ผู้ทำวิจัย

กอง

32

การศึกษาแบบสุ่มโดยการปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านควบคุมด้ายยาหลอก แบบกลุ่มคู่ขนานในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาโอครีไลซูแม็บ 2 ขนาดในผู้ป่วยที่กำลังมีอาการของโรคลูปัส

..หญิงปูชนียะดา วิเชียรธรรม

กอย.

33

การเปรียบเทียบการให้ยาเนวิราพีนแก่มารดาและทารกระหว่างคลอดกับการให้ยาเนวิราพีนแก่ทารกเท่านั้นหรือการให้ยาโลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์แก่มาราดร่วมกับการให้ยาไซโดวูดีนตามมาตรฐานเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอช วี จากมารดาสู่ทารกในประเทศไทย

 น.อ.สินาท  พรหมมาศ

กสก.

34

การศึกษาหาสารพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับการเกิดการแพ้ยาแบบรุนแรงจากยา Allopurinol ในคนไทย

..หญิงปูชนียะดา  วิเชียรธรรม

กอย.

35

การศึกษาผลของยาลดไขมันคลอเสลเตอรอล Statin:simvastatin,rousuvastatin ในผู้ป่วย  SLE  ที่ได้รับการรักษาด้วยสเตียรออยด์ ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง

..หญิงปูชนียะดา  วิเชียรธรรม

กอย.

36

การวิจัยแบบ Observational  เพื่อศึกษาเวลาในการฟื้นจากการดมสลบโดยเทคนิค VIMA  ในกระบวนการผ่าตัดที่ทำเป็นปกติในผู้ป่วยไทย

 น.อ.หญิงอิศรญา  สุขเจริญ

กวห.

37

ผลของโปรแกรมการเดินออกกำลังกายต่อการรับรู้สมรรถนะในตนเองและความทนทานในการทำกิจกรรมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีก

..หญิงอุษณีย์  น้อยนุวะกุล

 

38

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของปริมาณอัลบูมินในปัสสาวะของประชากรไทย

..พงศธร  คชเสนี

กอย.

39

การศึกษาอุบัติการณ์ของภาวะผิดปกติทางด้านระบบประสาทอัตโนมัติ ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่รับการรักษาใน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

..สุรชัย  ตั้งโลหะสุวรรณ

กอย.

40

การศึกษา Cognitive Performance และ Plasma level of vitamin B๑๒ ของผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

..สรวงพัชร์  สีตกะสิน

กอย.

41

การศึกษาความสัมพันธ์ของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันกับค่าดัชนีความดันโลหิตที่ข้อเท้าต่อข้อศอก ณ  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

..ศุภชัย  โรจน์ขจรนภาลัย

กอย.

42

การประเมินรูปแบบการให้การรักษาผู้ป่วยเบาหวานไทยด้วยอินซูลิน;การศึกษาแบบเฝ้าสังเกตในผุ้ป่วยเบาหวานไทยซี่งไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลได้ตามเป้าหมาย

..พรชัย  ประสบวิทยา

กอย.

43

 การศึกษาผลของยา simethicone เพื่อการลดฟองอากาศ ในการส่องกล้องทางเดิน อาหารส่วนบนในผู้ป่วย ที่รพ.ภูมิพลฯ

พญ.ชนันทา หงส์ธนากร

พญ.สุภาภรณ์ 

          ศักดาพันธุ์ไพศาล

กอย.

44

 การศึกษาแบบเปิดเพื่อสังเกตและประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเอ็กซ์ฟอร์จ5/160มิลลิกรัมในการรักษาความดันโลหิตสูง

..กฤษฎา  ศาสตรวาหา

กอย. 

  Hits: 941 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ประวัติหน่วย (3/8/2552)
 ผู้บริหาร (3/8/2552 10:11:32)
 บุคลากร (3/8/2552 10:13:41)
 การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์ (4/8/2552 11:24:27)
 การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers) (4/8/2552)
 งานวิจัยในปัจจุบัน (4/8/2552 11:40:14)
 เทคโนโลยื/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย (6/8/2552 8:56:08)
 ติดต่อรับข่าวสารหน่วย (6/8/2552 9:08:51)
จำนวน 8 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]