โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา 

งานวิจัยในปัจจุบัน

เรื่อง      การจดทะเบียนวิธีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย

ผู้วิจัย       น.ท.ฉัตรชัย  คูวัธนไพศาล           ถานที่ทำงาน     กอย.

 

เรื่อง      การจดทะเบียนวิธีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย

ผู้วิจัย       น.ท.หญิง.ม.ล.อภิรดี  ศรีสุเทพ      สถานที่ทำงาน     กรส.

 

เรื่อง       แผ่นแปะยาไรวาสติกมีนสำหรับการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในเวชปฏิบัติในประเทศไทย

ผู้วิจัย        น.ท.หญิง.สัญสณีย์  พงษ์ภักดี      สถานที่ทำงาน     กอย.

 

เรื่อง      การศึกษาสภาพการตอบรับของทารกต่อนมสูตรเวย์ที่ผ่านการย่อยบางส่วนและเสริมด้วย แลคโตเบซีลัส

                    พาราเคซีไอ เอสที11

ผู้วิจัย       น.ท.หญิง.ปัญจฉัตร  รัตนมงคล        สถานที่ทำงาน     กกม.

 

เรื่อง     การศึกษาแบบเปิดและไม่เปรียบเทียบเพื่อสังเกตและประเมินความปลอดภัยและความทนต่อยาอะคลาสต้า

                   (โซเลโดรนิค แอซิด) ขนาด 5 มิลลิกรัมในผู้ป่วยวัยหลังประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน

ผู้วิจัย       น.อ.ทายาท  บูรณกาล                    สถานที่ทำงาน     กอป.

เรื่อง     การศึกษาแบบสังเกตการณ์ไปข้างหน้าเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา ซีบิโว
                   (เทลยิวูดีนป ในการใช้รักษาผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดบีในผู้ใหญ่

ผู้วิจัย       น.อ.ชินวัตร์  สุทธิวนา                     สถานที่ทำงาน     กอย.

 

เรื่อง      การวิจัยแบบสังเกตการณ์ (Observational) เพื่อศึกษาเวลาในการหายจากอาการในผู้ป่วย ที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ
                     ส่วนบน หรือส่วนล่างที่รักษาด้วยยาคลาซิด เอ็มอาร์

ผู้วิจัย       น.อ.จงรักษ์  พรหมใจรักษ์               สถานที่ทำงาน     กสศ.

 

เรื่อง      การศึกษาผลการรักษาโรคเบาหวานด้วยยากลูโคเบในกลุ่มประชากรคัดเลือก 

ผู้วิจัย       น.ต.หญิงอุษณีย์  ริงคะนานนท์            สถานที่ทำงาน     กอย.

 

เรื่อง      การศึกษาแบบเฝ้าระวังติดตามความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาดอริพิเนมจาก การใช้หลังออกสู่ตลาด
                   ในการรักษาผู้ป่วยชาวไทยด้วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล การติดเชื้อในช่องท้องชนิด
                    แทรกซ้อน

ผู้วิจัย       น.ท.พัทธยา  เรียงจันทร์                     สถานที่ทำงาน     กอย.

............................


  Hits: 429 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ประวัติหน่วย (3/8/2552)
 ผู้บริหาร (3/8/2552 10:11:32)
 บุคลากร (3/8/2552 10:13:41)
 งานวิจัย...ที่ผ่านมา (4/8/2552 10:38:20)
 การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์ (4/8/2552 11:24:27)
 การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers) (4/8/2552)
 เทคโนโลยื/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย (6/8/2552 8:56:08)
 ติดต่อรับข่าวสารหน่วย (6/8/2552 9:08:51)
จำนวน 8 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]