โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา 

การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์

การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์ (Free Paper 9 Papers)
NO.ชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุล
1การพัฒนากลวิธีเตรียมการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ และ นักเรียนจ่าอากาศเหล่าทหารแพทย์ สาขาวิชาพยาบาลน.ท.หญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์
2ผลการฉีด Steroid เข้าหูชั้นกลางในการรักษาโรค Sudden Sensorineural Hearing Lossที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาปกติน.ท.หญิง จิตรสุดา  วัชรสินธุ์
3ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาหลักในวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 3น.ท.หญิง เจียงคำ  กังวล
4การศึกษาการติดเชื้อจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ และการติดเชื้อในกระแสเลือดในระยะเวลาก่อนและหลังการนำ nasal CPAPมาใช้ในหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชน.ต.หญิง รุ่งอรุณ  ธรรมลิขิต 
5Laparoscopic Cystogastrostomy for Management of Pancreatic Congenital Cystพล.อ.ต.โพชฌงค์  ซื่อสัตย์
6ผลกระทบของเวลาในการรักษากระดูกทิเบียหักแผลเปิดต่ออัตราการอักเสบติดเชื้อในเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2546-2550)ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.นพ.จตุภูมิ  ชั้นสมบูรณ์
7การศึกษาผลการตรวจการได้ยินของเจ้าหน้าที่กลุ่มที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.นพ.ฉัตรชัย   วรวรรณโณทัย
8วิเคราวิเคราะห์ประสิทธิภาพในรูปของต้นทุน-ประสิทธิผล(Cost –effectiveness)ของการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักช่วงกลาง  (femoral diaphyseal fracture) ด้วยBroad dynamic compression plate(Broad DCP) เปรียบเทียบกับการผ่าตัดรักษาด้วยIntra   medullary nailนพ.กฤษกมล  สิทธิทูล
9โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์เครื่องทดสอบการรั่วของถุงมือยางที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลน.ท.จิรชัย  ผุดผ่อง
การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์ (Free Paper Poster 8 Papers)

NO.ชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุล
1Sphingomonas paucimobilis causing severe necrotizing facial cellulitis in 8-year-old boyร.อ.หญิง สธนา  เสริมศรี
2สุขเพศน.ท.วรวิทย์  ไชยอนันต์
3การสร้างเสริมสุขภาพในห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกน.ต.หญิง ศรินภัสร์  เนตรณรงค์พร
4Minimally Invasive Surgery (MIS)น.ท.ปณต  ยิ้มเจริญ
5การศึกษาภาวะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันที่ยังไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.นพ.เกียรติชัย  จันปุ่ม
6ความหนาแน่นของมวลกระดูกในภาวะกระดูกข้อสะโพกหักในสตรีไทยสูงอายุนพ.ปวินท์   รัตนสัมฤทธิ์
7A comparison of the Anterior and Posterior approaches to hip Hemiarthroplasty in fracture neck of femurนพ.ศิววรรธน์  โพธิสุนทร
8A comparison of tensile strength between five brands of 2-0, 3-0, 4-0 and 5-0 Nylon suturesนพ.อาทิตย์  สืบพานิช
  Hits: 182 [Rate it.]