กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
Untitled Document
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา    กองแพทยศาสตร์ศึกษา  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

วิสัยทัศน์

หน่วยงานที่สนับสนุนการฝึกอบรมทางการแพทย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีคุณภาพระดับแนวหน้าในภายใน พ.ศ. 2563

 

พันธกิจ

  1. ผลิตแพทย์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความรู้ด้านเวชศาสตร์การบิน เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และกองทัพอากาศ ในการเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในอาเซียน

  2. สนับสนุนการบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อสังคมให้ก้าวทันสู่ยุคโลกาภิวัตน์ และตอบสนองต่อการเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง

  3. สนับสนุนการสร้างงานวิจัยด้านการแพทย์ชั้นนำ สอดคล้องกับการเป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า

  4. ปลูกฝังให้นิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้านมีความรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

  5. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งอาจารย์แพทย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างมีระบบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

  6. บริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้

 

  กองแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น1 อาคารหอพักแพทย์

  171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 +66 (02) 5347463  +66 (02) 1590554

  bhumibol.edu@gmail.com