กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
Untitled Document
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา    กองแพทยศาสตร์ศึกษา  บุคลากร  

หัวหน้ากอง     
    น.อ.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล 
อาจารย์แพทย์     
    น.ท.หญิง สธนา เสริมศรี 
นายทหาร     
    น.ท.หญิง สุภา ศิริสวัสดิ์ 
    น.ท.หญิง ปิยะฉัตร วิเศษศิริ 
    ร.อ.หญิง กุลธิดา พุทธชน 
    ร.อ.สมชาย สุขสวัสดิ์ 
    ร.อ.มานิต แดงวิจิตร 
    ร.อ.หญิง นวลจันทร์ พรมวัฒน์
    จ.อ.ศรายุทธ  จงจินากูล

    จ.อ.หญิง ธนาอร ขวัญทอง
    จ.ท.สันติภาพ จันทร์เรืองฤทธิ์ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ     
    คุณดวงพร อ่อนใจ  

เจ้าหน้าที่การเงิน    
    คุณจิรรัชช์ บุปผาดาษ 

เจ้าหน้าที่หอพัก    
    คุณลักขณา เถื่อนขุนทอง

เจ้าหน้าที่แพทย์ก่อนปริญญา     
    คุณมะลิ แกมแก้ว 
    คุณพรรณงาม จันทร์กลิ่นหอม 
    คุณพัชราดา  บุญสินไทย 
    คุณสุมาดี สินณรงค์เลิศ 
    คุณติณห์ภัทร์ ปรารถนาวัฒนาสุข 
    คุณปรางทอง ปั้นป๊อก
    คุณกัญญารัตน์ แก้วเลื่อนมา

เจ้าหน้าที่แพทย์หลังปริญญา     
    คุณเพ็ญณัฐสุรางค์ มีชูสาร
    คุณณภัคชาสุรางค์ พลายระหาญ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ     
    คุณกมล ศรีอ่อน 
    คุณสิทธิชัย คงยิ่ง 
    คุณวงเดือน คุ้มคอน 
    คุณชีราวุธ แดงวิจิตร 
    คุณดอน ทองใบ 
    คุณกิตติพงษ์ สุวรรณกร 
    คุณสิริศักดิ์ สวนลำใย
    คุณตวงรัชต์ สุทธิพร 
    คุณรัชฏาภรณ์ ช้างเยาว์ 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด     
    คุณอุบลรัตน์ จิตร์บุตร 
    คุณพีรญา ทองโสภณ
   
คุณจิตรปาน ศรีจันทร์

 กองแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น1 อาคารหอพักแพทย์

 171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 +66 (02) 5347463 +66 (02) 1590554

 bhumibol.edu@gmail.com