กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

 • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
  1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
 • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
  21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
Untitled Document
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา    กองแพทยศาสตร์ศึกษา  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

วิสัยทัศน์

หน่วยงานที่สนับสนุนการฝึกอบรมทางการแพทย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีคุณภาพระดับแนวหน้าในภายใน พ.ศ. 2563

พันธกิจ

 1. ผลิตแพทย์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความรู้ด้านเวชศาสตร์การบิน เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และกองทัพอากาศ ในการเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในอาเซียน
 2. สนับสนุนการบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อสังคมให้ก้าวทันสู่ยุคโลกาภิวัตน์ และตอบสนองต่อการเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง
 3. สนับสนุนการสร้างงานวิจัยด้านการแพทย์ชั้นนำ สอดคล้องกับการเป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า
 4. ปลูกฝังให้นิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้านมีความรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
 5. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งอาจารย์แพทย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างมีระบบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 6. บริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้