ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ห้องตรวจพิเศษสูตินรีเวชกรรม
ความรู้สู่ประชาชน
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองสูตินรีกรรม    ข้อมูลหน่วยงาน  ผู้บริหาร  
นาวาอากาศเอกณรงค์ อินทร์พลอย ผู้อำนวยการกองสูตินรีกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   
ชื่อหน่วยที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
ธุรการอาคารคุ้มเกล้า ชั้น 402-534-7314,7 (27314, 27317)
หอผู้ป่วย/หออภิบาล จำนวน 3 หอ
1. 7/12. 7/43. ห้องคลอด
อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 7อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 7อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 102-534-7731-2 (2731-2)
02-534-7741-2 (27741-2)
02-534-7055,7 (27055, 27057)
ห้องตรวจในความดูแล
1. ห้องฝากครรภ์
2. ห้องตรวจนรีเวช
3. ห้อง colposcope
อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 102-534-7157-8 (27157-8)
ส่วนบริการผู้ป่วยนอก
ห้องตรวจอัลตราซาวนด์
อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 7
หน่วยในความดูแล
1. หน่วยมะเร็งนรีเวช
2. หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
3. หน่วยชีวอนามัยการเจริญพันธุ์
อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 7อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 7
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]