ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ห้องตรวจพิเศษสูตินรีเวชกรรม
ความรู้สู่ประชาชน
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองสูตินรีกรรม    ข้อมูลหน่วยงาน  ผู้บริหาร  
   
หน่วยงานในความดูแล
ชื่อหน่วยที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
ธุรการอาคารคุ้มเกล้า ชั้น 402-534-7314,7 (27314, 27317)
หอผู้ป่วย/หออภิบาล จำนวน 3 หอ
1. 7/12. 7/43. ห้องคลอด
อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 7อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 7อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 102-534-7731-2 (2731-2)
02-534-7741-2 (27741-2)
02-534-7055,7 (27055, 27057)
ห้องตรวจในความดูแล
1. ห้องฝากครรภ์
2. ห้องตรวจนรีเวช
3. ห้อง colposcope
อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 102-534-7157-8 (27157-8)
ส่วนบริการผู้ป่วยนอก
ห้องตรวจอัลตราซาวนด์
อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 7
หน่วยในความดูแล
1. หน่วยมะเร็งนรีเวช
2. หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
3. หน่วยชีวอนามัยการเจริญพันธุ์
อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 7อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 7
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]