ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

 • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
  1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
 • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
  21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
 
 • การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
 •  


  คำแนะนำ การใช้บริการเจาะเลือด และอื่น ๆ

  สถานที่ตั้งศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม (ห้องเจาะเลือด)

  • อาคารค้มเกล้าฯ ชั้น 2 (หน้าห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ห้องสีส้ม) โทร. 0 2534 7619, โทร.ภายใน 27619
  • อาคารค้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีเหลือง ให้บริการผู้ป่วยเปลนอน รถเข็น ผู้สูงอายุ
                เปิดบริการ ในวันราชการเวลา 0700 - 1600 และนอกเวลาราชการ 1600 - 2000,วันเสาร์ 0800-1130
                บริการเจาะเลือดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการวันเสาร์ เวลา 0730 - 1130 ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม /
                    ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถเบิกค่าตรวจได้ตามสิทธิ์ และเสียค่าบริการครั้งละ 100 บาท (เบิกไม่ได้)
                    เริ่ม 1 ก.ค.54
               บริการเจาะเลือด และแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจ
      
         ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
    
          แพทย์ขอตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระหรืออื่น ๆ โดยแพทย์สั่งผ่านคอมพิวเตอร์และออกใบแนะนำการตรวจรักษา
                (ใบขอตรวจสีฟ้า ชมพู เขียว เหลือง หรือส้ม ใช้ที่ชั้น 1 ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน )
          รับบัตรหมายเลขคิวที่หน้าห้องศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม (สถานที่ตั้งอาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ชั้น 2 หน้าห้องตรวจ
                 ออร์โธปิดิกส์(ห้องสีส้ม)
          ถึงหมายเลขคิวให้ติดต่อตามช่องที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 พร้อมแสดงใบแนะนำการตรวจรักษา,ใบแสดงสิทธิ
                 (VN)และใบขอตรวจกับเจ้าหน้าที่นั่งช่องเพื่อบันทึกรายการขอตรวจ 
            ยกเว้น  ผู้ไม่ต้องรอเรียกคิว ได้แก่ ข้าราชการลูกจ้าง ทอ.ในเครื่องแบบ ,รถเข็นหรือเปลนอน ,รังสีรักษา/
                      เคมีบำบัด ,เจาะเลือดมาแล้ว ,ขอตรวจปัสสาวะอย่างเดียว, และอื่น ๆ
          ชำระเงินสด
          เจาะเลือดหรือเก็บสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ
   
        หมายเหตุ
            ตั้งแต่เวลา 0700 - 0900 ช่องบันทึกรายการที่ 4 ให้บริการเฉพาะข้าราชการ ,ลูกจ้าง ทอ.ในเครื่องแบบ
   
       การรับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
            ผู้ป่วยที่มาตรวจตามแพทย์นัด ที่ห้องตรวจนั้น ๆ สามารถดูผลการตรวจได้ที่ห้องตรวจโรคผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
            ได้เลย หรือแสดงใบนัดเพื่อรับผลการตรวจได้ที่ศูนยรับ-ส่งพยาธิกรรม ชั้น 2 (ช่องที่ 5) ..

  <<- BACK