โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    อนาคต.. มุ่งสู่โรงพยาบาลตติยภูมิ   หน่วยสนับสนุนงานรักษาพยาบาล

หน่วยโภชนบำบัด


         หน่วยโภชนบำบัด.... ผู้นำการพัฒนาสู่สากล

 
         หน่วยโภชนบำบัด มีหน้าที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโภชนาการ และพัฒนาการรักษาพยาบาลผู้ป่วย        
ทุพโภชนาการ  รวมทั้งการให้อาหารทางหลอดเลือดดำและการให้อาหารทางสายยางผ่านระบบทางเดินอาหาร
  โดยกำหนดมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ  เผยแพร่ความรู้ การเรียนการสอน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยทุโภชนาการ  จากระยะเวลาตั้งแต่จัดตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา
14 ปี  หน่วยโภชนบำบัดได้ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยด้านโภชนาการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบตามหลักการสากล และมีนโยบายให้การบริการวิชาการ  ตลอดจนการเรียนการสอนทั้งในองค์กรซึ่งเน้นให้ตระหนักถึงความสำคัญและผลเสียของภาวะทุโภชนาการควบคู่ไปกับการรักษาอื่นๆ  และกิจกรรมนอกองค์กรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรมและสมาคมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับด้านโภชนาการ  ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมาหลายประการตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 

            
           การพัฒนาด้านโภชนบำบัดอย่างต่อเนื่อง

            หน่วยโภชนบำบัดได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ตลอดมา จนเป็นที่รู้จักและยอมรับจากสถาบันภายนอก  เพื่อให้แพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะทุโภชนาการของผู้ป่วย   หน่วยโภชนบำบัดจึงพัฒนาแนวทางการประเมินภาวะทุโภชนาการ โดยใช้แบบฟอร์ม
BNT (Bhumibol Adulyadej Hospital Nutrition Triage) ที่ออกแบบขึ้นมาใช้ในโรงพยาบาล และได้ทำการวิจัยพบว่ามีมาตรฐานเทียบเท่ากับของต่างประเทศ (SGA: subjective global assessment) แต่มีข้อเด่นกว่าอยู่หลายประการทำให้มีโรงพยาบาลต่างๆ สนใจและขอนำไปใช้  โครงการนี้ได้ทำต่อเนื่องมา 5 ปี และสามารถผลิตผลงานวิจัยได้ 3 เรื่อง


            ปัจจุบันทางหน่วยโภชนบำบัดมีแนวคิดและความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้การดูแลด้านโภชนาการในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเป็นรูปธรรมมากขึ้น  โดยขยายผลต่อจากการใช้แบบฟอร์ม BNT ประเมินภาวะทุโภชนาการดังกล่าวแล้วนำมาพัฒนาให้เป็นระบบแบบครบวงจรภายใต้ชื่อโครงการ “การจัดระบบป้องกัน ดูแล แก้ไข ให้การรักษาภาวะทุโภชนาการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (NCS:Nutrition Care System for Inpatients)  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  2551  โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกองการพยาบาล และพยาบาลจากหอผู้ป่วยต่างๆ และได้นำเสนอผลงานครั้งแรกโดยกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)ของกองศัลยกรรม กองโสตศอนาสิกกรรม และหน่วยโภชนบำบัด ในงานประชุมวิชาการพยาบาลทหารอากาศประจำปี 2551  โดยได้นำเสนอถึงผลดีและประโยชน์ที่ผู้ป่วยและโรงพยาบาลจะได้รับจากการปฏิบัตินี้  ถ้าโครงการนี้สำเร็จจะถือว่าเป็นนวัตกรรมการเป็นผู้นำในด้านนี้ เนื่องจากยังไม่มีโรงพยาบาลแห่งใดในประเทศไทยที่มีระบบการดูแลด้านโภชนาการของผู้ป่วยในแบบครบวงจรเช่นนี้มาก่อน  
               
      
         
ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือโครงการนี้ยังสนองต่อวิสัยทัศน์ใหม่ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  ในการเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูงและสถาบันฝึกอบรมที่มีคุณภาพระดับประเทศภายในปี 2555 อีกด้วย .
      
  เว็บไซต์ หน่วยโภชนบำบัด

 

  Hits: 3529 Rating( ) ( 3 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ (12/8/2552)
 หน่วยช่วยการหายใจ (12/8/2552)
จำนวน 2 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]