รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภาระกิจ
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
ข่าวการศึกษา
 
หลักสูตร
 
E - Learning
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
Download: เอกสารประชุมวิชาการ
 
ความรู้ | บริการ...สู่ประชาชน
 
ดาวน์โหลด คู่มือ/แนวทาง/คำแนะนำ
 
แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่
 
คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 
โรคตาแดง
 
โรคไข้หวัดใหญ่
 
แผ่นพับ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

  "โรงพยาบาลของพ่อ ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19"
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย 049-2-92670-4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ    รู้จักองค์กร  ข้อมูลหน่วย  
  ข้อมูลหน่วย   
เนื้อหา   
 

           พ.ศ. 2530 พลอากาศตรี กิตติ เย็นสุดใจ (อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ) ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  ในสมัยนั้นได้ดำริให้จัดตั้งหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามและหาอุบัติการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้มีการวางแผนและกำกับดูแลมาตรการต่างๆ เพื่อลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้มากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของผู้ป่วย และเป็นการลดการใช้ยาปฏิชีวนะใหม่ๆที่มีราคาแพงได้อีกด้วย โดยแต่งตั้งแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อทั่วไป ในขณะนั้นมี นาวาอากาศเอก     วิศิษฐ์ ดุสิตนานนท์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ  เป็นผู้ริเริ่มให้มีงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและพยาบาลร่วมกันทำงาน โครงการได้ขยายขึ้นไปเรื่อยๆโดยมี เจ้าหน้าที่จากกองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การสนับสนุนจัดอบรมแลให้คำปรึกษาจนทำให้หน่วยนี้สามารถปฏิบัติงานได้ทำหน้าที่สนับสนุนการบริหารของ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ห้อยู่ในมาตรฐานทัดเทียมกับโรงพยาบาลทั่วๆไป และได้จัดตั้งเป็นหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อบริหารงานในรูปของคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ ตามคำสั่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. (เฉพาะ) ที่ 33/32 สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม2531 เป็นต้นมาขึ้นตรงต่อกองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]