รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภาระกิจ
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
ข่าวการศึกษา
 
หลักสูตร
 
E - Learning
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
Download: เอกสารประชุมวิชาการ
 
ความรู้ | บริการ...สู่ประชาชน
 
ดาวน์โหลด คู่มือ/แนวทาง/คำแนะนำ
 
แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่
 
คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 
โรคตาแดง
 
โรคไข้หวัดใหญ่
 
แผ่นพับ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

  "โรงพยาบาลของพ่อ ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19"
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย 049-2-92670-4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ    รู้จักองค์กร  ภาระกิจ  
  ภาระกิจ   
เนื้อหา   
 

    1.  สอดส่องและติดตาม (Surveillance) การเกิดโรคติดเชื้อดังต่อไปนี้        
        
1.1  โรคที่ทำให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรคที่ระบาดหรืออาจจะระบาดในโรงพยาบาลได้        
         
1.2  โรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาล
   
   
2.
  รายงานการเกิดโรคติดเชื้อ         
         
2.1  โรคติดเชื้อที่ระบาดในโรงพยาบาล
        
        
2.2   โรคติดต่ออันตรายที่ต้องแจ้งกรมควบคุมโรคติดต่อ
    
   
3.  รวบรวมสถิติของโรคติดเชื้อต่างๆที่พบในโรงพยาบาล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทราบเป็นระยะ ๆ
    
   
4.  วางนโยบายในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ตลอดจนวางแนวปฏิบัติการทำ
          
          
ความสะอาดสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ อาหารและน้ำในโรงพยาบาล
    
   
5.
  ให้การศึกษาและแนะนำแก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกี่ยวกับวิธีและการป้องกัน
          
การแพร่กระจายของโรค    
   
6.
  กำหนดวิธีการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ตลอดจนวิธีให้ภูมิคุ้มกัน

..

 
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]