รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภาระกิจ
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
ข่าวการศึกษา
 
หลักสูตร
 
E - Learning
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
Download: เอกสารประชุมวิชาการ
 
ความรู้ | บริการ...สู่ประชาชน
 
ดาวน์โหลด คู่มือ/แนวทาง/คำแนะนำ
 
แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่
 
คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 
โรคตาแดง
 
โรคไข้หวัดใหญ่
 
แผ่นพับ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ    รู้จักองค์กร  บุคลากร  
  บุคลากร   
เนื้อหา   
 

                            ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ
            และประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
   
 นาวาอากาศเอกหญิง ภัทรวดี  นาราวงศ์        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2544 ถึง ปัจจุบัน
     นาวาอากาศเอก       อิสรา     บุญสาธร       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2536 - 2544
     นาวาอากาศเอก       วิศิษฐ์    ดุสิตนานนท์   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2532 - 2536

 

 

ผู้บริหารปัจจุบันนาวาอากาศเอกธนาสนธิ์ ธรรมกุล

ประเภทวิชาชีพ

ชื่อ-สกุล

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แพทย์ จำนวน 3 คน

1. น.อ.หญิง ภัทรวดี  นาราวงศ์      

2. น.อ. ธนาสนธิ์  ธรรมกุล
3. น.ท. พัทธยา  เรียงจันทร์

แพทย์อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

หน.แพทย์อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

แพทย์อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
พยาบาล จำนวน 3 คน

1. ..หญิง พรรณวดี  จตุภมรศรี

2. น.ท.หญิง อัจฉรา  นวแจ่มตระกูล

3. ..หญิง อรุณศรี    ปลาศาล

หน.พยาบาลหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

พยาบาลหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

พยาบาลหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นางสุวรรณา   ศิริโพธิ์ จนท.งานธุรการ
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]