ข้อมูลหน่วย
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
ประวัติ
 
รายชื่อผู้บริหาร / กรรมการบริหารของภาควิชา
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ: หน่วยงานกองศัลยกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
วิจัย และวิชาการ
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2562
 
ประชุมวิชาการประจำปี 2561
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557
 
การผ่าตัดด้วยกล้อง
 
Collective Review
 
นำเสนอผลงานวิจัย SAGES Meeting 2015
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว ประจำปี 2557
บริการประชาชน
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
 
บริการคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท...รายละเอียด
Download| เอกสารประชุมวิชาการ
 
Toward a better care for emergency surgical patients
 
PRACTICAL POINTS IN SURGICAL ONCOLOGY
 
Good Surgical Practice: Minimally Invasive Surgery
 
Good Practice in Surgery: Perioperative care
บทความ
เฮฮา...ประสาศัลย์
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนและบริการ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
แพทยสภา
 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
 
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
China Burns, Wounds & Ulcers
 
WeBSurge World Electronic Book of Surgery
 
Surgical Infections W-Journals Online
 
MedlinePlus
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองศัลยกรรม    การศึกษาและฝึกอบรม  นิสิตแพทย์  
  นิสิตแพทย์   
หัวข้อย่อย   
 
 

1. สถาบันสมทบฝึกอบรมนิสิตแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ทางกองศัลยกรรมรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนจำนวน 4 รายวิชา ได้แก่
  1. รหัสวิชา 300419 ทฤษฎีศัลยศาสตร์ 1 (Theoretical Surgery I) 3 หน่วยกิต
  2. รหัสวิชา 300421 ทฤษฎีศัลยศาสตร์ 2 (Theoretical Surgery II) 3 หน่วยกิต
  3. รหัสวิชา 300422 ทักษะศัลยศาสตร์ 1 (Skills in Surgery I) 3 หน่วยกิต
  4. เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1 (Clinical Performance in Surgery I) 2 หน่วยกิต

 • สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ทางกองศัลยกรรมรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนจำนวน 3 รายวิชา ได้แก่
  1. รหัสวิชา 3000510 ทฤษฎีวิทยาการบาดเจ็บและภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
  2. รหัสวิชา 3000512 ทักษะวิทยาการบาดเจ็บและภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  3. รหัสวิชา 3000514 เวชปฎิบัติวิทยาการบาดเจ็บและภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์ 2 หน่วยกิต
  4. ร่วมกับกองแพทยศาสตร์ศึกษา จัดการเรียนการสอนในรายวิชา Care for critical , Chronic and terminal illness

 • สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ทางกองศัลยกรรมรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนจำนวน 2 รายวิชา ได้แก่
  1. รหัสวิชา 3000687 ทักษะศัลยศาสตร์ 2 (Skills in Surgery II) 3 หน่วยกิต
  2. รหัสวิชา 3000688 เวชปฎิบัติศัลยศาสตร์ 2 (Clinical Performance in Surgery) 2 หน่วยกิต
 

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

 • นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 24 จำนวน 29 คน
 • นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 23 จำนวน 29 คน
 • นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 22 จำนวน 26 คน

จำนวนทั้งหมด   3 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]