โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา

ห้องตรวจศัลยกรรม
ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 2 ห้องสีแดง  อาคารคุ้มเกล้าฯ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2534 7951,53-55 ,โทร.ภายใน 2-7951,53-55

  บริการคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 20/06/2562
อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีแดง ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.30-16.00 น. โทร. 0 2534 7166 ,โทร. 0 2534 7

ตารางลงตรวจศัลยแพทย์  กองศัลยกรรม  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

 คลินิกในเวลา
 • ศัลยกรรมทั่วไป  ออกตรวจทุกวัน (เช้า)
 • ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง  ออกตรวจ วันจันทร์ (บ่าย) ,วันอังคาร ,วันพฤหัสบดี (เช้า)
 • ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  ออกตรวจ วันจันทร์ ,วันพุธ ,วันศุกร์
 • ศัลยกรรมประสาท  ออกตรวจทุกวัน
 • ศัลยกรรมเด็ก  ออกตรวจ วันอังคาร, วันพฤหัสบดี (บ่าย) 
 • ศัลยกรรมอุบัติเหตุ  ออกตรวจ วันพุธ
 • ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก  ออกตรวจ วันพุธ

 วันจันทร์ 

 • ศัลยกรรมทั่วไป  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมประสาท  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมตกแต่ง  13.00-16.00 น. (บ่าย)

 วันอังคาร

 • ศัลยกรรมทั่วไป  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมตกแต่ง  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมประสาท  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมเด็ก  13.00-16.00 น. (บ่าย)

 วันพุธ

 • ศัลยกรรมทั่วไป  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมอุบัติเหตุ  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมประสาท  08.30-12.00 น.

 วันพฤหัสบดี

 • ศัลยกรรมทั่วไป  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมตกแต่ง 08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมประสาท  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมเด็ก  13.00-16.00 น. (บ่าย)

 วันศุกร์

 • ศัลยกรรมทั่วไป  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  08.30-12.00 น.
 • ศัลยกรรมประสาท  08.30-12.00 น.

 คลินิกนอกเวลา เริ่มตรวจเวลา 16.00-20.00 น.

 • วันจันทร์  ศัลยกรรมทั่วไป  (อ.อรพิชญ์)
 • วันอังคาร  ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  (อ.ปิยวัฒน์)
 • วันพุธ  ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  (อ.เดชาพล)   
 • วันพฤหัสบดี  ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  (อ.วิษณุ)
 • วันพฤหัสบดี  (ของสัปดาห์ที่ 1,2,3) ศัลยกรรมประสาท  (อ.กลินท์)

ศัลยกรรมทั่วไป  (08.30-12.00 น.)

วันจันทร์, วันพุธ, วันพฤหัสบดี (G1)

อ.โพชฌงค์ ซื่อสัตย์
อ.อภิชาต พลอยสังวาลย์
อ.สุพงษ์ เขมโมษิต
อ.นพดนัย ชัยสมบูรณ์
อ.ปณต ยิ้มเจริญ
อ.อรพิชญ์ ขยันกิจ
อ.ชาญชัย สุวรรณกิจ
อ.ณพงศ์ กิจพาณิชย์
อ.เสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุล
อ.สิทธิชัย ควชะกุล (ลาศึกษาต่อ)
นพ.ดุษฎี สุรกิจบวร

วันพุธ

ศัลยกรรมอุบัติเหตุ  ลงตรวจทุกวันพุธ

วันอังคาร, วันพุธ, วันศุกร์  (G2)

อ.ศรีชัย ชัยพฤกษ์
อ.เพชร เกษตรสุวรรณ
อ.ฉัตรชัย สุนทรธรรม
อ.ชัยยา จันทร์ใส
อ.วัฒนศักดิ์ เพิ่มศักดิ์
อ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด
อ.เจษฎา อธิกคุณากร
อ.วรากร จ่าแสนชื่น
อ.ยรรยง โทนหงษา (ปฏิบัติงานที่ รพ.จันทรุเบกษา)
นพ.สาร์รัฐ สุทธิพงษ์

ศัลยกรรมประสาท

ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ

ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

วันจันทร์
08.30-12.00 น.
อ.พรยุทธ ปรีชายุทธ
อ.กลินท์ พนมมาศ
วันจันทร์
08.30-12.00 น.
อ.ดำรงศักดิ์ วังเภตรา
อ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ
อ.วิษณุ เพ็งอุ่น
อ.ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป
วันจันทร์
13.00-15.30 น.
อ.จักรกริช สีห์สุรไกร
อ.อธิคม ถนัดพจนามาตย์
วันอังคาร
08.30-12.00 น.
อ.อานุภาพ พันธ์คงทรัพย์
อ.จักรี ธัญยนพพร
วันพุธ
08.30-12.00 น.
อ.วุฒิพันธ์ บรรจง
อ.วิษณุ เพ็งอุ่น
อ.ศุภวิช เหลืองภัทรวงศ์ (ศึกษาต่อ)
อ.ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป
วันอังคาร
08.30-12.00 น.
อ.นพดล วีรยางกูร
อ.วีรชัย วีรปกรณ์
อ.สุรินท์นาท เจริญจิตต์
วันพุธ
08.30-12.00 น.
อ.อานุภาพ พันธ์คงทรัพย์
อ.จักรี ธัญยนพพร
วันศุกร์
08.30-12.00 น.
อ.ดำรงศักดิ์ วังเภตรา
อ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ
อ.ศุภวิช เหลืองภัทรวงศ์ (ศึกษาต่อ)
วันพฤหัสบดี
08.30-12.00 น.
อ.กมล วัฒนไกร
อ.ณัฏฐวุฒิ เจียมไชยศรี
อ.สุรินท์นาท เจริญจิตต์
อ.อธิคม ถนัดพจนามาตย์
วันพฤหัสบดี
08.30-12.00 น.
อ.กลินท์ พนมมาศ
อ.ณัฐพล เลิศการค้าสุข
       
วันศุกร์
08.30-12.00 น.
อ.จักรี ธัญยนพพร  สัปดาห์ที่ 1,2
อ.ณัฐพล เลิศการค้าสุข  สัปดาห์ที่ 3,4
       

ศัลยกรรมเด็ก

ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

วันอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.จันทิรา คงศักดิ์
อ.อรพิชญ์ ขยันกิจ
วันพุธ
08.30-12.00 น.
อ.ยอด สุนทรวิจารณ์
อ.นคร บุญมี  (ศึกษาต่อ วทอ.)
อ.วรพจน์ วิทยกฤตศิริกุล
อ.เจนวิทย์ แจ้งจิตร์
วันพฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.จันทิรา คงศักดิ์
อ.อรพิชญ์ ขยันกิจ
 -  -


คำแนะนำ

 • ถ้าไม่สามารถมาตามวันที่นัดได้ กรุณาติดต่อเลื่อนนัดที่โทร. 025347169 (ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โทร. 025347168)
 • ผู้ป่วยนัดที่ใช้สิทธิ จ่ายตรงกรมบัญชีกลางและเงินสด ติดต่อขอขึ้นสิทธิ์ที่ห้องตรวจศัลยกรรม
 • ผู้่ปวยนัดใช้สิทธิ ประกันสังคมของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ติดต่อขึ้นสิทธิที่ช่อง 1
 • ผู้ป่วยนัดที่ใช้สิทธิ ประกันสังคม(อื่น ๆ),อปท., พิการ, ประกันสุขภาพของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  ติดต่อขอขึ้นสิทธิที่ชั้น 2 ช่อง 21
 • คลินิกพิเศษเจาะเลือดนอกเวลา เปิดให้บริการในวันเสาร์ เวลา 0730-1130 โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท (เบิกไม่ได้)
 

  Hits: 20322 Rating( ) ( 1 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คำแนะนำในการให้บริการ (4/7/2555)
 ห้องตรวจโภชนบำบัด (20/6/2560)
 ศูนย์โรคภูมิแพ้ (3/2/2560)
 ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1 (18/5/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง (28/6/2555)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ (18/5/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจจักษุกรรม (18/5/2552)
จำนวน 18 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]