โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม

อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีชมพู ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-1600 น. โทร. 0 2534 7151-3 ,โทร.ภายใน 2 7151-3
  แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม (6 ก.พ.57)


อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีชมพู
บริการ                  :  วันจันทร์ถึงวันศุกร์   เวลา 0800-1600
หมายเลขโทรศัพท์  :  โทร.0 2534 7151-3 ,โทร.ภายใน 2 7151-3
ปรับปรุงข้อมูล       :  29/06/2555  10.00

คลินิก|โรค

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

 วันศุกร์ 

- พญ.ประไพศรี

น.อ.นภ

น.อ.ธำรงค์ประวัติ พญ.ศิริพร

พญ.จักจิตกอร์

- พญ.วาสิตา

น.ท.หญิง ศศวรรณ

ร.อ.หญิง ณัฐพรทิรา

นพ.วิศรุต

นพ.วิศรุต

-

น.ต.หญิง กานต์สุดา

น.ต.หญิง กานต์สุดา

นพ.กิตติพล

น.ต.หญิง กานต์สุดา

น.ท.หญิง จุฑารัตน์

-

พญ.พรพิชญา

พญ.จุฑารัตน์

น.ต.หญิง รุ่งอรุณ ร.อ.หญิง ณัฐพรทิรา

พญ.พรพิชญา

-

นพ.วิศรุต

พญ.จักจิตกอร์

น.ต.หญิง กานต์สุดา

พญ.พรพิชญา

พญ.ศิริพร
- -

พญ.พลอยวรรณ

พญ.พรพิชญา

นพ.วิทยา พญ.ปัณฑิตา
- -

พญ.พรพิชญา

- - -
- - - - - -
- - - - - -

  Hits: 3852 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คำแนะนำในการให้บริการ (4/7/2555)
 ห้องตรวจโภชนบำบัด (20/6/2560)
 ศูนย์โรคภูมิแพ้ (3/2/2560)
 ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1 (18/5/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง (28/6/2555)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ (18/5/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจจักษุกรรม (18/5/2552)
จำนวน 18 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]