ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
เอกสารขอประวัติผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ/ใบมอบอำนาจ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา/มีปัญหาเรื่องยาปรึกษา
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
 
 • ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 •  

  ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.   นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. โทร. 0 2534 7913-6 ,2-7913-6 **กรุณาโทรติดต่อห้องตรวจก่อนมารับบริการ**

  • ปรับเวลาการให้บริการ เริ่มตั้งแต่วันจัทร์ที่ 17 ม.ค.65...  คลิก  

   

  ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1
  บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00–20.00 ปิดรับบัตร 19.30 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 ปิดรับบัตร 11.30
  นัดหมายล่วงหน้า : เวลา 1300 - 1600 โทร. 0 2534 7913-6 ,โทร.ภายใน 2 7913-6
  ปรับปรุงข้อมูล :   16/08/2565 10.00

    คลินิก|โรค

    จันทร์

    อังคาร

    พุธ

    พฤหัสบดี

    ศุกร์

    เสาร์

    อาทิตย์

  โรคไต
   พล.อ.ท.
  อนุตตร จิตตินันทน์
  ร.ท.กำปั่นทอง
  น.ต.หญิงสุรีย์ อยู่วรรณกุล
  น.อ.หญิง ดวงกมล วงษ์สวรรค์
  น.อ.พงศธร คชเสนี
  พล.อ.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์
   
  น.ต.หญิงสุรีย์ อยู่วรรณกุล
  ร.อ.หญิงกมลวรรณ ภัคโชตานนท์  -

  โรคหัวใจ

   


  พล.อ.อ.ธนวิตต สกุลแสงประภา 
  พล.อ.ต.วรงค์ ลาภานันท์
  น.ต.ปัญภัทร์ เจียมโพธิ์
  ร.ท.หญิงสุญาณี แม้นสงวน
   พล.อ.อ.ธนวิตต สกุลแสงประภา
  พล.อ.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา
  น.อ.หญิงประจงจิตร์ แช่มสะอาด
  ร.ท.หญิงสุญาณี แม้นสงวน
  น.อ.หญิงพัชรินทร์ ค้าของ
  (สัปดาห์ที่ 2,4)
  น.ท.วิทยา จักรเพ็ชร์
  นพ.พลรังศิษย์ กรุดภู่
  น.อ.ชวลิต ดังโกสินทร์
  น.ต.ปัญภัทร์ เจียมโพธิ์
  น.ต.หญิง มนัสวี อินทรพินทุวัตน์
  นพ.พลรังศิษย์ กรุดภู่
  น.อ.ธวัชชัย นามวงศ์
  น.อ.หญิงประจงจิตร์ แช่มสะอาด
  น.ต.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
  นพ.พลรังศิษย์ กรุดภู่
  น.ต.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
  พญ.สุทัตตา ไพบูลย์ศิลป์
  โรคเบาหวาน,ไทรอยด์
   
  น.อ.พรชัย ประสบวิทยา
  น.ต.เกียรติภูมิ บูรณวนิช
  น.อ.หญิงอุษณีย์ สุนันท์
   
  น.อ.พรชัย ประสบวิทยา
   
  น.อ.หญิง อุษณีย์ สุนันท์ (สัปดาห์ที่ 2,4)
  น.อ.หญิง สมโชดก ชาครียรัตน์
  -
  น.ท.เกียรติภูมิ บูรณวนิช
  น.อ.หญิง สมโชดก ชาครียรัตน์ (รับเฉพาะผู้ป่วยนัด)
   
  (พ.เวชศาสตร์ครอบครัว) และผิวหนัง
  น.อ.เขษม ธเนศวร
  น.อ.เขษม ธเนศวร
  น.อ.เขษม ธเนศวร
  น.ต.หญิงกฤตยา เรียงจันทร์
  น.อ.เขษม ธเนศวร
  พล.อ.ต.วีระยุทธ์ พิชญโยธิน
  น.อ.เขษม ธเนศวร
  น.อ.เขษม ธเนศวร -
  โรคระบบประสาท น.อ.หญิงสัญสนีย์ พงษ์ภักดี
  -
   
  น.อ.หญิงสัญสนีย์ พงษ์ภักดี
  น.ท.อภินันท์ อวัยวานนท์
  -
   
  น.อ.หญิงกาญจนา ปิยะตานนท์ -
  จิตเวช, อายุรแพทย์ทั่วไป
  น.อ.พิทักษ์ อ่อนศิริ
   
  น.ต.หญิง วรัมพร ยั่งยืน -
  น.อ.พิทักษ์ อ่อนศิริ
  ร.อ.หญิง ศศิภัสสร์ เสนะวงษ์ น.ต.อานนท์ ธรรมนุรักษ์กิจ  -
  โรคทางเดิน
       อาหาร
   
   
  น.ต.หญิงเพ็ชชรี พลมณี

  น.ท.หญิง ชนันทา หงส์ธนากร

  น.อ.สุพจน์ ตันติพานิชธีรกุล
  พญ.รัชนก สรรพวัฒน์
  น.อ.สุพจน์ ตันติพานิชธีรกุล
  ร.อ.หญิงนพมาศ แก้วเขียว
  น.อ.วุฒิพงษ์ ไชยพรพัฒนา
  พญ.รัชนก สรรพวัฒน์
  น.อ.วุฒิพงษ์ ไชยพรพัฒนา
  โรคเลือด พ.ญ.เพ็ญพิชชา ลิ้มประเสริฐ
  น.ท.สรพงษ์ มัณยานนท์
  น.ท.ไกรพล ทักษ์ประดิษฐ์ พ.ญ.เพ็ญพิชชา ลิ้มประเสริฐ -
  น.ท.ไกรพล ทักษ์ประดิษฐ์
  น.ท.สรพงษ์ มัณยานนท์
  -
  โรคไขข้อ
  -
   
  พล.อ.ต.เอนก ไสวเสวี
   
  -
  น.ท.หญิง อินทิรา อุไรเลิศ
  -
  ร.อ.ธนวรรธน์ เครือคล้าย
  น.ต.หญิง อินทิรา อุไรเลิศ
  โรคติดเชื้อ
  ร.ต.ณัฐกิตติ์ ชวประดิษฐ์
  พล.อ.ต.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
  -
  ร.ท.คริส ฟูจิตนิรันดร์
  -
   
  น.อ.บดินทร์ บุณยพุกกณะ
  -
  โรคปอด
  -
   
  น.ท.จรัส ปิตวัฒนานนท์
  พญ.นิชา รวมทรัพย์ พล.อ.ต.เดชพนต์ โลหะนะ - - -
  ต่อมไร้ท่อ  -  - นพ.ณัฐพล แก้วประเสริฐ  -  -  -  -

   
  ขั้นตอนการรับบริการห้องตรวจอายุรกรรม
  1.  หยิบบัตรคิวและชั่งน้ำหนัก ที่จุดบริการที่ 1
  2.  รอวัดความดันโลหิต ซักประวัติ เมื่อถึงคิวยื่นใบนัดพร้อมบัตรประชาชน ช่องบริการที่ 1-5
  3.  รอเรียกชื่อเพื่อรับบัตรคิวเข้าพบแพทย์ ที่ช่องบริการที่ 1
  4.  พบแพทย์ ห้อง 1-23
  5.  รับใบนัด ใบสั่งยา
  •  จุดบริการที่ 3 (เจาะเลือด, X-ray, EKG, นอนโรงพยาบาล)
  •  จุดบริการที่ 3/1 (รับใบนัด, ใบสั่งยา)

  หมายเหตุ   กรณีที่ผู้ป่วยมาไม่ตรงนัด หรือส่งปรึกษาจากแผนกอื่น ๆ ติดต่อช่องบริการที่ 

  ขั้นตอนการขึ้นสิทธิ์การรักษา
   ท่านที่มีใบนัด มาตรงวันนัด สิทธิ์กรมบัญชีกลาง หรือเงินสด สามารถไปติดต่อที่ห้องตรวจได้เลย
   ท่านที่มาไม่ตรงนัด สามารถติดต่อขึ้นสิทธิ์การรักษาที่ เวชระเบียนชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ หรือเวชระเบียนชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
   สำหรับสิทธิ์ประกันสุขภาพ UC และสิทธิ์ประกันสังคม สามารถตรวจสอบสิทธิ์และขึ้นสิทธิ์การรักษาได้ที่ช่อง 21-25 ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
   
   

  <<- BACK