โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ

ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.   นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. โทร. 0 2534 7913-6 ,2-7913-6 **กรุณาโทรติดต่อห้องตรวจก่อนมารับบริการ**


 
ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1

บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00–20.00 ปิดรับบัตร 19.30 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 ปิดรับบัตร 11.30

นัดหมายล่วงหน้า : เวลา 1300 - 1600 โทร. 0 2534 7913-6 ,โทร.ภายใน 2 7913-6

ปรับปรุงข้อมูล :  27/07/2562 10.00

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

โรคไต
พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์
น.ต.หญิง นพนิต พัฒนชัยวิทย์
น.ต.หญิงสุรีย์ อยู่วรรณกุล
น.อ.พงศธร คชเสนี
พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์
ร.ท.กำปั่นทอง ตั้งวีระพงษ์
น.ต.หญิงสุรีย์ อยู่วรรณกุล
ร.ท.หญิงกมลวรรณ ภัคโชตานนท์  -
โรคไขข้อ
ร.ท.ธนวรรธน์ เครือคล้าย

พล.อ.ต.เอนก ไสวเสวี

 -  -  - - -

โรคหัวใจ

น.อ.วรงค์ ลาภานันท์
ร.อ.ปัญภัทร์ เจียมโพธิ์
ร.ท.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์ (งดออกเดือนก.ค.-ต.ค.62)
พล.อ.ต.ธนวิตต สกุลแสงประภา
น.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา
พล.อ.ต.ธนวิตต สกุลแสงประภา 
น.อ.หญิงพัชรินทร์ ค้าของ
(สัปดาห์ที่ 2,4)
น.ท.หญิงประจงจิตร์ แช่มสะอาด
น.ท.วิทยา จักรเพ็ชร์
น.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา
น.อ.ชวลิต ดังโกสินทร์
ร.อ.ปัญภัทร์ เจียมโพธิ์
ร.อ.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
(งดออกเดือนก.ค.-ต.ค.62)
-  น.ท.ธวัชชัย นามวงศ์
น.ท.หญิงประจงจิตร์ แช่มสะอาด
ร.อ.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
ร.อ.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
พญ.สุทัตตา ไพบูลย์ศิลป์
(ร.อ.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
*เริ่มนัดเดือน ต.ค.62)

โรคทางเดินอาหาร

ร.อ.หญิงเพ็ชชรี พลมณี

น.ต.หญิง ชนันทา หงส์ธนากร

น.อ.สุพจน์ ตันติพานิชธีรกุล น.อ.สุพจน์ ตันติพานิชธีรกุล
พญ.นพมาศ แก้วเขียว
น.อ.วุฒิพงษ์ ไชยพรพัฒนา  -
โรคติดเชื้อ -
น.อ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
น.อ.บดินทร์ บุณยพุกกณะ
นพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์
-
น.อ.บดินทร์ บุณยพุกกณะ  -
โรคระบบประสาท น.อ.หญิงสัญสนีย์ พงษ์ภักดี  - น.อ.หญิงสัญสนีย์ พงษ์ภักดี  -  - น.ท.หญิงกาญจนา ปิยะตานนท์  -
จิตเวช,
อายุรแพทย์ทั่วไป
น.อ.พิทักษ์ อ่อนศิริ -  -
น.อ.พิทักษ์ อ่อนศิริ
 - น.ต.อานนท์ ธรรมนุรักษ์กิจ  -
โรคเลือด -
-
น.ท.ไกรพล ทักษ์ประดิษฐ์  - น.ท.หญิงหทัยรัตน์ เผ่าวิจารณ์
-
 -
โรคปอด น.อ.หญิงสุวรรณภา ปโภฎิประภา
(สัปดาห์ เว้นสัปดาห์)
-
 - น.อ.เดชพนต์ โลหะนะ  -  -  -
(พ.เวชศาสตร์ครอบครัว) และผิวหนัง
น.อ.เขษม ธเนศวร
น.อ.เขษม ธเนศวร
น.อ.เขษม ธเนศวร
น.ต.หญิงกฤตยา เรียงจันทร์
น.อ.เขษม ธเนศวร
พล.อ.ต.วีระยุทธ์ พิชญโยธิน
น.อ.เขษม ธเนศวร
พล.อ.ต.วีระยุทธ์ พิชญโยธิน
น.อ.เขษม ธเนศวร
-
โรคเบาหวาน,ไทรอยด์ น.อ.พรชัย ประสบวิทยา น.อ.หญิงอุษณีย์ สุนันท์ น.อ.พรชัย ประสบวิทยา น.ท.หญิง สมโชดก ชาครียรัตน์  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -  -

หมายเหตุ
วันเสาร์ **กรุณาโทรติดต่อห้องตรวจก่อนมารับบริการ**

ขั้นตอนการขึ้นสิทธิ์การรักษา

ท่านที่มีใบนัด มาตรงวันนัด สิทธิ์กรมบัญชีกลาง หรือเงินสด สามารถไปติดต่อที่ห้องตรวจได้เลย
ท่านที่มาไม่ตรงนัด สามารถติดต่อขึ้นสิทธิ์การรักษาที่ เวชระเบียนชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ หรือเวชระเบียนชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
สำหรับสิทธิ์ประกันสุขภาพ UC และสิทธิ์ประกันสังคม สามารถตรวจสอบสิทธิ์และขึ้นสิทธิ์การรักษาได้ที่ช่อง 21 - 25 ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการรับบริการ ห้องตรวจอายุรกรรม

1. หยิบบัตรคิว เพื่อรอเรียกวัดความดันโลหิต ( ด้านขวามือประตูทางหน้าห้องตรวจ)

2 นั่งรอดู-ฟังเรียกหมายเลขเพื่อวัดความดันโลหิต และรับบัตรคิวพบแพทย์

 

  Hits: 9226 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 แนะนำบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (6/3/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 ห้องสีส้ม อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 ห้องสีชมพู อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม ชั้น 2 ห้องสีฟ้า อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ (6/3/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 2 ห้องสีแดง อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม (หู คอ จมูก) ชั้น 2 ห้องสีน้ำตาล อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจจักษุกรรม ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (13/9/2556)
 ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) ชั้น 2 อาคารคุ้มเกศ (28/6/2552)
จำนวน 19 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]