โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ

ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.   นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. โทร. 0 2534 7913-6 ,2-7913-6 **กรุณาโทรติดต่อห้องตรวจก่อนมารับบริการ**


 
ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1

บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00–20.00 ปิดรับบัตร 19.30 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 ปิดรับบัตร 11.30

นัดหมายล่วงหน้า : เวลา 1300 - 1600 โทร. 0 2534 7913-6 ,โทร.ภายใน 2 7913-6

ปรับปรุงข้อมูล :  05/04/2562 10.00

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

โรคไต
พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์
น.ต.หญิงปิยะวดี หอมไกรลาศ
ร.อ.สุรีย์ อยู่วรรณกุล
น.อ.พงศธร คชเสนี
น.ต.หญิงปิยะวดี หอมไกรลาศ
พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์
ร.ต.กำปั่นทอง ตั้งวีระพงษ์
ร.อ.สุรีย์ อยู่วรรณกุล
น.ต.หญิงกมลวรรณ ภัคโชตานนท์  -
โรคไขข้อ
ร.ต.ธนวรรธน์ เครือคล้าย

พล.อ.ต.เอนก ไสวเสวี

 -  -  - - -

โรคหัวใจ

น.อ.วรงค์ ลาภานันท์
ร.อ.ปัญภัทร์ เจียมโพธิ์
ร.ท.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
พล.อ.ต.ธนวิตต สกุลแสงประภา
น.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา
น.ต.หญิงประจงจิตร์ แช่มสะอาด
พล.อ.ต.ธนวิตต สกุลแสงประภา 
น.อ.หญิงพัชรินทร์ ค้าของ
(สัปดาห์ที่ 2,4)
น.ต.หญิงประจงจิตร์ แช่มสะอาด
น.ต.วิทยา จักรเพ็ชร์
น.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา
น.อ.ชวลิต ดังโกสินทร์
ร.อ.ปัญภัทร์ เจียมโพธิ์
ร.ท.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
-  น.ท.ธวัชชัย นามวงศ์
น.ต.หญิงประจงจิตร์ แช่มสะอาด
ร.ท.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
ร.ท.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
พญ.สุทัตตา ไพบูลย์ศิลป์

โรคทางเดินอาหาร

ร.อ.หญิงเพ็ชชรี พลมณี

น.ต.หญิง ชนันทา หงส์ธนากร

น.อ.สุพจน์ ตันติพานิชธีรกุล น.อ.สุพจน์ ตันติพานิชธีรกุล
พญ.นพมาศ แก้วเขียว
น.อ.วุฒิพงษ์ ไชยพรพัฒนา  -
โรคติดเชื้อ น.อ.บดินทร์ บุณยพุกกณะ
น.อ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
น.อ.บดินทร์ บุณยพุกกณะ
นพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์
-
น.อ.บดินทร์ บุณยพุกกณะ  -
โรคระบบประสาท น.อ.หญิงสัญสนีย์ พงษ์ภักดี  - น.อ.หญิงสัญสนีย์ พงษ์ภักดี  -  - น.ต.หญิงกาญจนา ปิยะตานนท์  -
จิตเวช,
อายุรแพทย์ทั่วไป
น.อ.พิทักษ์ อ่อนศิริ -  -
น.อ.พิทักษ์ อ่อนศิริ
 - น.ต.อานนท์ ธรรมนุรักษ์กิจ  -
โรคเลือด -
พญ.ธนินท์ธร สินสมบูรณ์ทอง
น.ต.ไกรพล ทักษ์ประดิษฐ์  - น.ท.หญิงหทัยรัตน์ เผ่าวิจารณ์
พญ.ศศธร มงคลเสริมพร
 -
โรคปอด น.อ.หญิงสุวรรณภา ปโภฎิประภา
(สัปดาห์ เว้นสัปดาห์)
-
 - น.อ.เดชพนต์ โลหะนะ  -  -  -
(พ.เวชศาสตร์ครอบครัว) และผิวหนัง
น.อ.เขษม ธเนศวร
น.อ.เขษม ธเนศวร
น.อ.เขษม ธเนศวร
น.ต.หญิงกฤตยา เรียงจันทร์
น.อ.เขษม ธเนศวร
พล.อ.ต.วีระยุทธ์ พิชญโยธิน
น.อ.เขษม ธเนศวร
พล.อ.ต.วีระยุทธ์ พิชญโยธิน
น.อ.เขษม ธเนศวร
-
โรคเบาหวาน,ไทรอยด์ น.อ.พรชัยประสบวิทยา น.อ.หญิงอุษณีย์ สุนันท์ น.อ.พรชัย ประสบวิทยา น.ท.หญิง สมโชดก ชาครียรัตน์  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -  -

หมายเหตุ
วันเสาร์ **กรุณาโทรติดต่อห้องตรวจก่อนมารับบริการ**

ขั้นตอนการขึ้นสิทธิ์การรักษา

ท่านที่มีใบนัด มาตรงวันนัด สิทธิ์กรมบัญชีกลาง หรือเงินสด สามารถไปติดต่อที่ห้องตรวจได้เลย
ท่านที่มาไม่ตรงนัด สามารถติดต่อขึ้นสิทธิ์การรักษาที่ เวชระเบียนชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ หรือเวชระเบียนชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
สำหรับสิทธิ์ประกันสุขภาพ UC และสิทธิ์ประกันสังคม สามารถตรวจสอบสิทธิ์และขึ้นสิทธิ์การรักษาได้ที่ช่อง 21 - 25 ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการรับบริการ ห้องตรวจอายุรกรรม

1. หยิบบัตรคิว เพื่อรอเรียกวัดความดันโลหิต ( ด้านขวามือประตูทางหน้าห้องตรวจ)

2 นั่งรอดู-ฟังเรียกหมายเลขเพื่อวัดความดันโลหิต และรับบัตรคิวพบแพทย์

 

  Hits: 8894 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 แนะนำบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (6/3/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 ห้องสีส้ม อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 ห้องสีชมพู อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม ชั้น 2 ห้องสีฟ้า อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ (6/3/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 2 ห้องสีแดง อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม (หู คอ จมูก) ชั้น 2 ห้องสีน้ำตาล อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจจักษุกรรม ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (13/9/2556)
 ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) ชั้น 2 อาคารคุ้มเกศ (28/6/2552)
จำนวน 17 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]