โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา

ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.  ผู้ป่วยมีสิทธิประกันสังคม ประกันสุขภาพ กรุณาขึ้นสิทธิที่เวชระเบียนชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ช่อง 21-22 ,สิทธิคู่สัญญา ให้ขึ้นสิทธิที่เวชระเบียนอาคารคุ้มเกศ
2.  ผู้ป่วยมาไม่ตรงนัด กรุณาขึ้นบัตรที่แผนกเวชระเบียนก่อน
3.  ถ้าต้องการใบแพทย์ กรุณาแจ้งแพทย์ในห้องตรวจ
4.  ถ้าต้องการเลื่อนนัดกรุณาติดต่อโทร. 0 2534 7916 เวลา 1300-1500

ปรับปรุงข้อมูล 20/12/2562


ขั้นตอนการรับบริการห้องตรวจอายุรกรรม

 1. หยิบบัตรคิวและชั่งน้ำหนัก ที่จุดบริการที่ 1
 2. รอวัดความดันโลหิต ซักประวัติ เมื่อถึงคิวยื่นใบนัดพร้อมบัตรประชาชน ช่องบริการที่ 1-5
 3. รอเรียกชื่อเพื่อรับบัตรคิวเข้าพบแพทย์ ที่ช่องบริการที่ 1
 4. พบแพทย์ ห้อง 1-23
 5. รับใบนัด ใบสั่งยา
  จุดบริการที่ 3 (เจาะเลือด, X-ray, EKG, นอนโรงพยาบาล)
  จุดบริการที่ 3/1 (รับใบนัด, ใบสั่งยา)

หมายเหตุ

กรณีที่ผู้ป่วยมาไม่ตรงนัด หรือส่งปรึกษาจากแผนกอื่น ๆ ติดต่อช่องบริการที่ 5

 หมายเหตุ

 • กรุณามาตรวจตามวันเวลาที่นัด โดยมาก่อนเวลานัดประมาณ 30 นาที
 • กรุณามาเจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์ ตามวันที่ระบุ
 • ไม่ต้องตามผลเลือด /ปัสสาวะ เอ็กซเรย์ ผลอัลตร้าซาวด์ ผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
 • กรุณานำซองยาเก่าหรือ นับและจดจำนวนยาเหลือใส่กระดาษมาด้วยทุกครั้ง
 • ถ้าแพทย์ที่นัดติดราชการ/ลากิจ จะจัดให้ตรวจกับแพทย์ท่านอื่นแทน
 • คลินิกพิเศษเจาะเลือดนอกเวลา เปิดได้บริการในวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 0730-1130 โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท(เบิกไม่ได้)
 
อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1
บริการ                      :  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์   เวลา 0800-1600
หมายเลขโทรศัพท์     :  โทร.0 2534 7914-15,โทร.ภายใน 2 7914-15

แพทย์เฉพาะทาง

ชื่อแพทย์

ห้องตรวจอายุรกรรม

คลินิก

โรคระบบหลอดเลือดหัวใจ
Cardio
น.อ.ธนวิตต
น.อ.วรงค์
น.อ.กฤษฎา
ร.ต.หญิงประจงจิตร
น.พ.ปัญญภัทร์
พ.ญ.มนัสวี
น.พ.ธวัชชัย
พ.ญ.เจนจิรา
น.พ.รัชต์พงษ์
น.พ.ชาญ
น.พ.ภูริทัต
จันทร์,อังคาร
(งด - 20 ก.ย.55) ออกนอกเวลาวันจันทร์
พุธ
งด 1 ส.ค.55 - 31 ก.ค.56
พฤหัสบดี
พุธ
จันทร์
พฤหัสบดี
จันทร์
อังคาร
พฤหัสบดี
ศูนย์โรคหัวใจ
พุธ
จันทร์
อังคาร
น.อ.ชวลิต
อังคาร
-
-
-
-
-
โรคจิตเวช
Psychi
น.อ.เอกภพ
น.พ.ปิยะวัฒน์
น.ต.วุฒิโชค
พุธ,พฤหัสบดี
อังคาร,ศุกร์
พฤหัสบดี
-
-
-
โรคระบบโลหิตวิทยา
Hemato
น.อ.หญิงศันสนีย์
น.ต.เขษม
ร.ต.สรพงษ์
ร.อ.ไกรพล
จันทร์,ศุกร์
จันทร์
งด- 31 พ.ค.57
จันทร์,ศุกร์
-
พุธบ่ายชั้น 3
-
-
โรคระบบทางเดินอาหาร
GI
น.อ.ชินวัตร์
น.ท.สุพจน์
น.ต.บุญชัย
น.ต.ระพีพันธุ์
ร.อ.หญิงชนันทา
พ.ญ.เพ็ชชรี
น.พ.อุษณีย์
น.พ.ธราดล
น.พ.พินิจ
น.พ.กัลยานี
พฤหัสบดี
อังคาร, พฤหัสบดี
จันทร์, ศุกร์
จันทร์
อังคาร, ศุกร์
อังคาร, ศุกร์
ศุกร์
พฤหัสบดี
จันทร์
พฤหัสบดี
พุธเช้า ชั้น 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
โรคติดเชื้อ
Infectious
น.อ.บดินทร์
น.อ.ธนาสนธิ์
น.อ.หญิงภัทรวดี
น.ท.พัทยา
จันทร์, อังคาร
อังคาร, พฤหัสบดี
พุธ, ศุกร์
พฤหัสบดี, ศุกร์
พุธบ่าย OPD MED
-
-
-
โรคระบบทางเดินหายใจ
Chest
พล.อ.อ.อรรณพ
น.อ.เดชพนต์
น.อ.หญิงสุชาดา
น.อ.หญิงเบญจมาศ
น.อ.หญิงสุวรรณภา
น.พ.จรัส
พ.ญ.ดรุณี

จันทร์
อังคาร, พุธ
พฤหัสบดี
อังคาร, พุธ
งด
พุธ, ศุกร์
อังคาร, ศุกร์

จันทร์บ่าย ชั้น 3
-
-
คลินิกวัณโรค
พุธบ่าย
-
-

โรคระบบต่อมไร้ท่อ
Endocrine
น.อ.หญิงบุษบา
น.อ.พิทักษ์
น.อ.พรชัย
น.ท.หญิงอุษณีย์
น.ต.หญิงสมโชดก
พุธ, พฤหัสบดี
จันทร์
จันทร์, พฤหัสบดี
อังคาร, พุธ
จันทร์, พฤหัสบดี
พุธบ่าย OPD MED
-
-
-
-
โรคมะเร็ง
ONCO

ร.อ.หญิงชุติมา

จันทร์, พฤหัสบดี

พุธบ่าย ชั้น 3

โรคระบบประสาท
Neuro
น.ท.หญิงสัญญณีย์
น.ท.หญิงแสงเดือน
น.ท.หญิงจิตรา
น.ท.กฤติ
จันทร์, พุธ
งด - ส.ค.55
จันทร์, พฤหัสบดี
พุธ
อังคารบ่าย ชั้น 3
-
-
-
โรคไต
Nephro
น.อ.กลศร
น.อ.ทวีพงษ์
น.ท.จักรพงศ์
น.ท.พงศธร
น.ต.หญิงวรวรรณ
ร.ต.อนันต์
ร.อ.หญิงนพนิต
น.พ.ดวงกมล
น.พ.พิเชษฐ
พญ.กัลย์ยมล
ร.อ.หญิงปิยะวดี
นพ.พลเศรษฐ
พ.ญ.สุธีญา
อังคาร
ศุกร์ (งด - 20 ก.ย. 55)
อังคาร
อังคาร, ศุกร์ (งด - 13 ก.ย.55)
พฤหัสบดี
ศึกษาต่อต่างประเทศ - 30 ส.ค.55
พฤหัสบดี, ศุกร์
พฤหัสบดี
ศุกร์
อังคาร
พฤหัสบดี
ศุกร์
อังคาร
จันทร์บ่าย OPD MED
-
-
น.อ.อนุตตร
จันทร์บ่าย
-
-
-
-
-
-
-
-

  Hits: 6994 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจข้าราชการในเครื่องแบบ (18/5/2552)
 ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ (18/5/2552)
 ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2 อาคารคุ้มเกศ (28/6/2552)
 คลินิกฝังเข็ม (13/7/2553)
 ห้องตรวจพิเศษสูติกรรม (30/5/2556)
 นิติเวชคลินิก (1/11/2556)
 การตรวจ MRI ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง (24/9/2558)
จำนวน 18 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  1 2 ]