โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    เวชระเบียน

คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการ(สิทธิ์ประกันสุขภาพ,ประกันสังคม)

ผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ,สิทธิ์ประกันสังคม

1.  มีใบนัด
    
        นัดตรวจที่ห้องตรวจสลก. ชั้น1 ขึ้นสิทธ์ (VN) ได้ที่ห้องตรวจสลก.1 อาคาร 8 ชั้น 
                 (ห้องตรวจโรคทั่วไป สิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์ประกันสุขภาพ)
        สิทธิ์คลินิกเครือข่าย มีใบส่งตัว และรับการตรวจที่ห้องตรวจ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ขึ้นสิทธิ์ (VN)
                  ที่ห้องบัตรชั้น2 (บริเวณห้องทำบัตรเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ประตู 2) กดคิวตามคำแนะนำ
                  รับบริการที่ช่อง 21-25
        เจาะเลือด, X-ray ขึ้นสิทธิ์ (VN) ที่ห้องบัตรชั้น 2 (บริเวณห้องทำบัตรเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ประตู 2)
                   กดคิวตามคำแนะนำ รับบิรการที่ช่อง 21-25
        รับยาที่ห้องจ่ายยา ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
2.  ไม่มีใบนัด / ผู้ป่วยใหม่
    
        ติดต่อทำบัตรที่ห้องบัตร ชั้น 1 หน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารคุ้มเกล้าฯ  
        ส่งตรวจที่ห้องตรวจ สลก.1  อาคาร 8 ชั้น (ห้องตรวจโรคทั่วไป สิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์ประกันสุขภาพ)
        รับยาที่ห้องจ่ายยา สลก. 1 อาคาร 8 ชั้น
3.  ผู้ป่วยห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตรวจทึ่ เวชศาสตร์การบิน (สวบ.), ตรวจที่รังสีรักษา และกายภาพบำบัด
 
        ติดต่อทำบัตรที่ห้องบัตร ชั้น 1 หน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารคุ้มเกล้าฯ  
        ส่งตรวจตามห้องตรวจต่างๆ
        รับยาที่ห้องจ่ายยา ชั้น 1 หน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารคุ้มเกล้าฯ
หมายเหตุ
        
         * 
ผู้ป่วยใช้บริการตรวจรักษาที่ชั้นไหน ให้รับบริการที่ห้องบัตรและรับยาที่ชั้นนั้นๆ
        *  เมื่อผู้ป่วยหรือญาติขึ้นสิทธิ์(vn) แล้วกรุณา ตรวจสอบ ห้องตรวจ,ชื่อ , นามสกุล สิทธิ์ในการรับการรักษา ให้ถูกต้อง จะมีผลต่อการสั่งยาโดยแพทย์

  Hits: 3051 Rating( ) ( 1 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน (23/6/2552)
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการห้องเวชระเบียน ชั้น 2 (24/6/2552)
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการห้องตรวจทันตกรรม (25/9/2552)
จำนวน 3 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]