รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วยงาน
 
ภารกิจ|วิสัยทัศน์
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
งานพัฒนาคุณภาพ
Contact
 
เปลี่ยนแปลงการต่อสาย รหัสแพทย์
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ประชาสัมพันธ์  งานพัฒนาคุณภาพ  
  งานพัฒนาคุณภาพ   
เนื้อหา   
 
 

      เนื่องด้วย รพ.ฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง และสถาบันฝึกอบรมที่มีคุณภาพระดับประเทศ สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้ในทุกสาขา มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานให้สามารถทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มารับบริการ ซึ่งในการที่ รพ.ฯ จะพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้ามหมายดังกล่าว ระบบข้อมูลข่าวสารทั้งในด้านการบริการและด้านวิชาการ จะต้องส่งผ่านให้ผู้มารับบริการได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถขยายผลนำไปบอกต่อแก่ผู้ป่วยรายอื่นๆได้

      ดังนั้นเพื่อให้ รพ.ฯ มีข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมต่อกัน ผู้มารับบริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ รพ.ฯ และความรู้ในการดูแลสุขภาพให้ปราศจากโรค เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ รพ.จึงได้จัดทำโครงการต่างๆขึ้น ดังนี้
 
      ๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
      ๒. การพัฒนาและปรับปรุงเวบไซต์ รพ.ฯ
      ๓. งานปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร “คุ้มเกล้าฯ”
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]