รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
 
ปี 2562
 
ปี 2561
 
ปี 2560
 
ปี 2559
 
ปี 2558
 
ปี 2557
 
ปี 2556
 
ปี 2555
 
ปี 2554
 
ปี 2553
 
ปี 2552
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.
สำหรับแจกจ่าย
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์    รู้จักองค์กร  โครงสร้างผังองค์กร  
 

       เดิมศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานซึ่งขึ้นอยู่กับแผนกทะเบียนสถิติและห้องสมุดโดยมีผู้ควบคุมและกำกับดูแลงานเป็นผู้รับผิดชอบแต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงาน จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้ ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองอำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เป็นต้นมา.. และมีหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และมีคณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลซึ่งเป็นตัวแทนจากกองต่าง ๆ เป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ

 
 
 
     ๑.  น.อ.มานิตย์            ศัตรูลี้
                   ๒.  น.อ.ธเนศศักดิ์         วุฒาพิทักษ์                           
     ๓.  น.อ.สุชิน                บุญมา
                 ๔.  น.อ.ทวีพงษ์            ปาจรีย์                                  
     ๕.  น.อ.พงษ์เดช           พงษ์สุวรรณ
          ๖.  น.อ.สาวิตรี              เศรษฐนันท์                           
     ๗.  น.อ.เฉลิมพร           บุญสิริ
                 ๘.  น.อ.อภิกิตติ์             ศรีเสริมโภค                            
     ๙.  น.อ.กฤษฏา             ศาสตรวาหา
        ๑๐.  น.อ.นพดล              นฤปิติ                                 
   ๑๑.  น.อ.วัชระ                พิภพมงคล         
๑๑.  น.อ.วิชชู                 ตั้งสุขนิรันดร                        
   ๑๓.  น.อ.หญิงจารุณี         ภิรมย์กิจ
            ๑๔.  น.อ.หญิงนิวัตวาร์      พัฒน์ขนะ                            
  ๑๕.  น.ท.ภาณุรัตน์           ธัญญสิริ
     
  
๑๖.  หน.ผทส.กรก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.                                   
  ๑๗.  หน.มว.ดูแลเงินรายได้ กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.
    
  ๑๘.  หน.นายทหารการเงิน กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. 
    
  ๑๙.  น.ท.สมัคร               สังข์วรรณะ
         ๒๐. น.ท.หญิงจิตรสุดา      วัชรสินธุ์                                         
  ๒๑.  น.ท.หญิงอุบลมาศ     โทณะวณิก
         ๒๒. น.ท.หญิงกมลชนก     รักขิตตธรรม                                    
  ๒๓.  น.ท.หญิงจุฑารัตน์     เมฆมัลลิกา
        ๒๔. น.ต.หญิงธวชินี          แสนเสนา                                        
  ๒๕.  น.ต.สุรสิทธิ์             อิ่มฤทธา
            ๒๖. ร.อ.หญิงมนญาดา       เปลี่ยนคง                                        
  ๒๗.  ร.อ.ธรณิศร์              ดีประเสริฐวิทย์    
 
 
 
จำนวนทั้งหมด  2 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]