รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
 
ปี 2562
 
ปี 2561
 
ปี 2560
 
ปี 2559
 
ปี 2558
 
ปี 2557
 
ปี 2556
 
ปี 2555
 
ปี 2554
 
ปี 2553
 
ปี 2552
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.
สำหรับแจกจ่าย
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต  
  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต   
เนื้อหา   
 

         ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้ทำให้การปฏิบัติงานทั้งในด้านการบริการผู้ป่วย การบริหารงานโรงพยาบาล การศึกษาค้นคว้าวิจัยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นต้นแบบการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานของโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลและหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ได้มาเยี่ยมชมกิจการของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อนำกลับไปพัฒนาระบบของตัวเอง และถึงแม้ว่าการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนจะสามารถตอบสนองต่อภารกิจของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้แล้วแต่ศูนย์คอมพิวเตอร์ก็มีแผนที่จะพัฒนาระบบเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตโดยได้เตรียมโครงการพัฒนาไว้ดังนี้ ...

 
       ๑.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย
               สนับสนุนการรักษาพยาบาล   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.     เพื่อจัดหาอุปกรณ์เพิ่มขีดความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายติดตั้งเพิ่มเติมในระบบห้องตรวจโรคโดยแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงระบบเครือข่ายเพิ่มเติมให้สามารถรองรับจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งใช้งานเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์  ใช้เงินรายรับสถานพยาบาล ในวงเงินประมาณ  ๒๓
,๒๐๘,๐๐๐ บาท

       ๒.  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
                 สำหรับคลินิกชุมชน ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.  เพื่อจัดทำระบบรับส่งข้อมูลผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 27 คลินิก (Model 2) โดยการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยในโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ (Model2)(ผู้ป่วยนอก) จำนวน 27 คลินิก ที่มีสิทธิหลักโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. รวมทั้งเพื่อให้การสรุปรายการค่ารักษา/การตรวจวินิจฉัยที่เป็น OP Special คลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพมหานคร มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วทันสมัย โดยใช้ระบบการประมวลผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เงินงบประมาณจาก สปสช. ในวงเงินประมาณ  ,๕๐๐,๐๐๐   บาท

 

       ๓.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรักษาพยาบาล ระบบห้องฉุกเฉิน            

                เพื่อพัฒนาการให้บริการในห้องฉุกเฉินเพื่อให้เข้ากับระบบเทคโนโลยี   สารสนเทศเพื่อการรักษาพยาบาล สำหรับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช ฯ และระบบการสั่งการรักษาโดยแพทย์  ประกอบด้วยการจัดหา คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเฉพาะ, คอมพิวเตอร์ลูกข่าย, คอมพิวเตอร์พกพา, ปรับปรุงระบบเครือข่าย และการจัดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย และการพัฒนาโปรแกรม ใช้เงินรายรับสถานพยาบาล ในวงเงินประมาณ  ,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

       ๔.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรักษาพยาบาล ระบบหอผู้ป่วยใน
                เพื่อพัฒนาการให้บริการในหอผู้ป่วย เพื่อให้เข้ากับระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการรักษาพยาบาล สำหรับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช ฯ และระบบการสั่งการรักษาโดยแพทย์  ประกอบด้วยการจัดหา คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเฉพาะ,  คอมพิวเตอร์ลูกข่าย,  คอมพิวเตอร์ลูกข่ายชนิด notebook , ปรับปรุงระบบเครือข่าย และการจัดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย และการพัฒนาโปรแกรมใช้เงินรายรับสถานพยาบาล ในวงเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]