รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
 
ปี 2562
 
ปี 2561
 
ปี 2560
 
ปี 2559
 
ปี 2558
 
ปี 2557
 
ปี 2556
 
ปี 2555
 
ปี 2554
 
ปี 2553
 
ปี 2552
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.
สำหรับแจกจ่าย
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์    ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน  ปี 2553  
  ปี 2553   
เนื้อหา   
 
     ยินดีต้อนรับคณะดูงานโรงพยาบาลรามาธิบดี (รองผู้อำนวยการ,เภสัชกร,ผู้ช่วยเภสัชกร,โปรแกรมเมอร์,ที่ปรึกษาระบบงาน SAP) กล่าวต้อนรับโดย น.อ.หญิง นภาวดี อิ่มพูลทรัพย์ (รอง ผอ.รพ.ฯ ) และ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ (ประธานคณะกรรมการสารสนเทศ),น.อ.อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค (หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์) ,น.ท.หญิง อุบลมาศ โทณะวณิก และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้องพาชมระบบสารสนเทศ (ระบบยา,เวชระเบียน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 0900 - 1200.. ชมภาพ
      
      ยินดีต้อนรับคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศิริราช ศึกษาดูงานโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กล่าวต้อนรับโดย พล.อ.ต.ชูพันธ์ ชาญสมร ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธานคณะกรรมการสารสนเทศ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้อง พาดูระบบงานสารสนเทศโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00..ชมภาพ
      
      ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี กล่าวต้อนรับโดยน.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ และคณะทำงานฯ บรรยายสรุปภาพรวมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ ณ ห้องประชุมกองอำนวยการ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ,พาคณะศึกษาดูงาน (ระบบงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (โดย น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์,น.อ.อภิกิตติ์ฯ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์) ,ระบบห้องตรวจโรค-แพทย์,ระบบงานหอผู้ป่วย โดย น.ท.ภาณุรัตน์ ฯ ,ระบบห้องตรวจโรค ,ระบบงานหอผู้ป่วย-พยาบาล ,ระบบงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย โดย น.ท.หญิง ฟองรัตน์ ฯ,น.ส.วรรณกร ฯ , ระบบงานหอผู้ป่วยและห้องคลอด โดย น.ส.สุนิสา ฯ , ระบบเวชระเบียน,ระบบงานอนุมัติสิทธิ โดย น.ท.หญิง เพลินพิศ ฯ น.ต.หญิง ธีรนุช ฯ, ระบบรังสีกรรม โดยนายประยุทธ ฯ, ระบบห้องผ่าตัด โดย น.ต.หญิง สุรางค์ ฯ, ระบบโภชนาการ โดย น.ท.หญิง อุบลมาศ ฯ (ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์,ระบบส่งเสริมสุขภาพ ,ระบบห้องจ่ายยาและคลังยา ,ระบบพยาธิกรรม ,ระบบธนาคารเลือด ,ระบบงานบันทึกผลวินิจฉัยโรค งานบันทึกหัตถการ สรุปค่าใช้จ่ายผู้ป่วย งาน Export ข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง, ระบบการเงิน ,ระบบห้องรับเงิน ,ระบบส่งกำลังบำรุง ,ระบบพลาธิการ ,ระบบกำลังพล ,ระบบงบประมาณ) วันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค. 2553 ..ชมภาพ
 

     ยินดีต้อนรับคณะดฺงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กล่าวต้อนรับโดย น.อ.สุชิน บุญมา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล,น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ บรรยายสรุปภาพรวมระบบสารสนเทศ รพฯ ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก (ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์) ,และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้องพาชมระบบงาน (ระบบเวชระเบียน,ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก,ห้องตรวจฉุกเฉิน,รังสีกรรม,หอผู้ป่วยใน,วิสัญญีและห้องผ่าตัด,เภสัชกรรม,พัสดุ-จัดซื้อ,ค่ารักษาพยาบาล,บัญชีและงบประมาณ,กำลังพลและเงินเดือน,สารสนเทศเพื่อการบริหาร) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553..ชมภาพ

       
      ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตำรวจ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กล่าวต้อนรับโดย พล.อ.ต.ชูพันธ์ ชาญสมร ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช คณะสารสนเทศ,และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้อง พาดูระบบงาน วันที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 08.30 .. ชมภาพ
จำนวนทั้งหมด  5 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]