รู้จักองค์กร
 
ภารกิจ|วิสัยทัศน์
 
ผังองค์กร
 
บุคลากร
 
contact
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  งบประมาณ    รู้จักองค์กร  ภารกิจ|วิสัยทัศน์  
  ภารกิจ|วิสัยทัศน์   
เนื้อหา   
 
 

    ๑. จัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย  แผนการใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล เสนอ ผบช. เพื่ออนุมัติเป็น
          แผนการใช้จ่ายเงินรายรับสถานพยาบาลประจำปีงบประมาณ    
    ๒. ตรวจสอบ ควบคุม  กำกับดูแล การใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของ
          ทางราชการ และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาลประจำปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว   
    ๓. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และบริหาร
          งบประมาณให้ทันเวลาภายในงบรอบงบประมาณ  
    ๔. จัดทำรายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล และเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อรายงานต่อ 
          ผบช. และคณะกรรมการบริหาร รพ.ฯ ทราบทุกเดือน
    ๕. เร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าของงานที่มีแผนกำหนดงาน  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทัน
          กำหนดเวลา และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาลประจำปีงบประมาณ  รวมถึงเงินในงบ
          ประมาณที่รับจัดสรรด้วย  
    ๖. รวบรวมข้อมูล สถิติการใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล เช่น ค่าซื้อยาและเวชภัณฑ์  ค่าจ้างชั่วคราว  ค่าไฟฟ้า  
          ค่าน้ำประปา  ค่าอาหาร  ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง  ค่าใช้จ่ายลงทุน ฯลฯ รวมถึงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   
    ๗. ติดต่อประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาแนะนำด้านงบประมาณ กับหน่วยขึ้นตรง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
           พอ.
    ๘. เป็นฝ่ายอำนวยการของ ผู้บังคับบัญชา ด้านงบประมาณ
    ๙. อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]