ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติหน่วย
 
ผู้บริหารหน่วย
 
รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน
 
Contact
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  อาคารพิเศษ    ข้อมูลหน่วยงาน  รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน  
  รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน    
เนื้อหา   
 
 

  แพทย์                               จำนวน                คน
 
พยาบาล                            จำนวน        ๗๗     คน 
 
พยาบาลหญิง                      จำนวน        ๗๓     คน
 
พยาบาลชาย                       จำนวน               คน
 
พนักงานช่วยการพยาบาล       จำนวน       ๓๘     คน
 
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ                    จำนวน         ๒     คน
 
เจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย       
จำนวน        ๑๒     คน

ประเภทวิชาชีพ

ชื่อ-สกุล

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แพทย์

น.อ. เดชพนต์     โลหะนะ

 

พยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าหอ๑๒/๑)

น.ท.ญ.กัลยาณี     อินทรวิเชียร

 

พยาบาลวิชาชีพ

น.ต.ญ.เยาวมาลย์      เสถา

 

 

น.ต.ญ.วิภาวรรณ       ทองใบใหญ่

 

 

น.ต.ญ.ประภัสสร       บุญรัตน์

 

 

น.ต.ญ.ธัญญาลักษณ์  นามขันธ์

 

 

ร.อ.ญ.ภคพร   ชื่นมนัส

 

 

ร.อ.ญ.อุดมลักษณ์     ศรีเพ็ง

 

 

ร.อ.ญ.บุญจิตรี    มิ่งแก้ว

 

 

ร.อ.ญ.บุญเปลี่ยม  นวลสิงห์

 

 

ร.ท.ญ.วิชชุนี  กันธรรม

 

 

น.ส.ชนิดา      ศิริจันทรา

 

 

น.ส.ปนัดดา    วิชาคำ

 

พยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าหอ๑๒/๒)

น.ท.ญ.คนิทรา            ปาลวัฒน์วิไชย

 

พยาบาลวิชาชีพ

น.ต.ญ.บังอร   ทองสง่า

 

 

น.ต.ญ.อรกมล พูนเสมอ

 

 

น.ต.ญ.กฤษณา   สมุดสร

 

 

น.ต.ญ.เอมอร พู่ทรงชัย

 

 

ร.อ.ญ.ทัศนีย์  เปรมปรีดา

 

 

ร.อ..ญ.อุษณีย์             น้อยนะวะกุล

 

 

ร.อ.ญ.พัชราภรณ์    ฝ่ายหมื่นไวย์

 

 

ร.ท.ญ.รัตติกาล    ศรีงาม

 

 

ร.ท.ญ.ปวีณา  งามเนตร

 

 

ร.ท.ญ.สุคัลธมาลา     ง้าวทอง

 

 

น.ส.ขวัญชนก นามบุตร

 

 

น.ส.ธีรดา    เฉยชัยภูมิ

 

พยาบาลระดับต้น

พ.อ.ท.วัลลพ  ดาอ่ำ

 

พยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าหอ๑๑/๑)

น.ต.ญ.ปัทมา  ภัคโชตานนท์

 

พยาบาลวิชาชีพ

น.ต.ญ.วิทิดา  พุทธวรรณ

 

 

น.ต.ญ.พัณณ์ชิตา  อิทธิสารรณชัย

 

 

น.ต.ญ.เสาวรส             งามจบวิทยานนท์

 

 

ร.อ.ญ.ศิริวรรณ         อุตมเพทาย

 

 

ร.อ.ญภัทรวดี  สีเหนี่ยง

 

 

ร.อ.ญรุ้งลาวัลย์         กลั่นกลิ่น       

 

 

ร.อ.ญ.อุษา    ฮับซัน

 

 

น.ส.ชลาลัย    คล้ายทอง

 

 

ร.ท.ญวราภรณ์              เกษระกำ

 

 

น.ส.โศรดา     รอดเดช

 

พยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าหอ๑๑/๒)

น.ต.ญสมบัติ   ลักษิตานนท์

 

พยาบาลวิชาชีพ

น.ต.ญ.จารุพรรณ    ฤทธิสุนทร

 

 

น.ต.ญ.สุดา    วรรณศิวพร

 

 

น.ต.ญจันทร์ณา   ศุภนคร

 

 

น.ต.ญ.รุ่งนภา คำภา

 

 

น.ต.ญ.มัลลิกา            ชมบุญ        

 

 

ร.อ.ญ.วาสนา    คงแสง

 

 

ร.อ.ญ.ดวงนภา   ยาสมุทร

 

 

ร.อ.ญ.รัตนา   สมยาราช

 

 

ร.อ.ญ.ทัศดาว จันทร์ธานี

 

 

ร.ต.ญ.ภูวรินทร์     พึ่งฉิ่ง

 

 

ร.ต.ญ.อภิญญา    เกียรตินิยมดี

 

 

ร.ต.ญ.วิรดา    สุดใจ

 

 

น.ส.กนกวรรณ    ศรประสิทธิ์

 

พยาบาลระดับต้น

จ.อ.จักรวาล   เนื่องสุข

 

พยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าหอ๑๐/๔)

น.ต.ญ.อนงค์  สองห้อง

 

พยาบาลวิชาชีพ

น.ต.ญ.เยาวดี  เหมนาค

 

 

น.ต.ญ.บุษกร  อินทรวิชัย(นวช)       

 

 

น.ต.ญ.ปนัดดา             วีรกุลวัฒนา

 

 

น.ต.ญ.อัญชลี   ศรีประเสริฐ์

 

 

ร.อ.ญ.นพคุณ   ปินตา

 

 

ร.อ.ญ.กนกลักษณ์     อยู่คง

 

 

ร.อ.ญ.อรวรรณ              ร่วมทวี    

 

 

ร.อ.ญ.อุษณีย์    บุญคงบ้าน

 

 

ร.ท.ญ.ศรันยา   นุชเหลือบ

 

 

ร.ต.ญ.ศุภธิดา   ผลแย้ม

 

 

ร.ต.ญ.จุฑามาศ   คูณมา

 

 

ร.ต.ญ.ธมลวรรณ   อ่อนนุ่ม

 

 

น.ส.นิสากร    เฟื่องฟู

 

พยาบาลระดับต้น

จ.อ.กรกฏ      เสมอวัน

 

พยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าหอ๑๐/๑)

น.ท.ญ.นรีกุล  ธรรมวัฒนะ

 

พยาบาลวิชาชีพ

น.ต.ญ.ยูนิส    เผยกลิ่น

 

 

น.ต.ญ.ชลธิชา            ปริตรโตทก

 

 

น.ต.ญ.วัชรวัณณ์    เจริญโชคกิตติ

 

 

ร.อ.ญ.ธนารัตน์    สุริยะพึ่งพระ

 

 

ร.อ.ญ.ศศิโศภิต   สวนยิ้ม

 

 

ร.ท.ญ.ทรรศนีย์    ทรายขาว

 

 

ร.ท.ญ.สุจิตรา     สูตรสุคนธ์

 

 

ร.ท.ญ.เสาวนีย์              ตั้งในศีล

 

 

ร.ต.สัมภัชน์    สิทธิโชค

 

พนักงานช่วยการพยาบาล

(หอผู้ป่วย๑๒/๑)

น.ส.จินดา      บุตรอินทร์

 

น.ส.บุศรา      อ่อนแย้ม

 

 

น.ส.ไพรัตน์    จันทมาลา

 

 

น.ส.ธีระภา     ในจิตร

 

 

น.ส.จุฬาลักษณ์   เขียวฤทธิ์

 

 

น.ส.พรกนก    วิบูลย์

 

พนักงานช่วยการพยาบาล

(หอผู้ป่วย๑๒/๒)

น.ส.ภาวิภรณ์    ภักดีล้น

 

น.ส.สุธินี       เปล่งปลั่ง

 

 

น.ส.วิภา        คำเพ็ง

 

 

น.ส.มัสยา      จ่ายกระโทก

 

 

น.ส.อุษณีย์    ทากุ

 

พนักงานช่วยการพยาบาล

(หอผู้ป่วย๑๑/๑)

น.ส.พิสมัย     ฤทธิพันธิ์

 

น.ส.สุธาวรรณ   ฉิมท้วม

 

 

น.ส.ฐาวรา     ขุนทอง

 

 

น.ส.ราวัน       ศุภศร

 

 

น.ส.ณัฐชา     ไซทอง

 

 

น.ส.พิศมัย     มิ่งขวัญ

 

 

น.ส.ดอกซ้อน วงษ์ไชยา

 

 

น.ส.วิริยาภรณ์   ภานุมาศ

 

พนักงานช่วยการพยาบาล

(หอผู้ป่วย๑๑/๒)

น.ส.เกล็ดดาว   เอกสุวรรณ

 

น.ส.แพรวพันธ์             คงประชา

 

 

น.ส.ฉวีวรรณ    นาทอน

 

 

น.ส.นันทนา     บัวศรี

 

 

น.ส.พัชรี        รักษาพวก

 

 

น.ส.ศิริพร      มากศิริ

 

 

น.ส.พิมภารัตน์  เขียวละออ

 

 

พนักงานช่วยการพยาบาล

(หอผู้ป่วย๑๐/๔)

น.ส.อรทัย      ศรีเสน

 

น.ส.กาญจน์รวี   นนท์ศิริ       

 

 

น.ส.วัชรีย์      สายพิมพ์

 

 

น.ส.สุนิสา      กล้าดี

 

 

น.ส.วารุณี      อุปถัมภ์

 

 

น.ส.บุษบา     เมืองยอง

 

พนักงานช่วยการพยาบาล

(หอผู้ป่วย ๑๐/๑)

นางน้ำทิพย์    ไทรทอง

 

นางรักษ์มณี    พรไตร

 

 

น.ส.ณัฐวดี     จันสง่า

 

 

น.ส.อรอนงค์  สีทาเกลี้ยงสกุล

 

 

น.ส.พันธิดา    จำศรี

 

 

น.ส.เกวลี       ดวงมาลัย

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณ ภัทราภรณ์             พงศ์ผาสุก

 

 

คุณ เนาวรัตน์     วงศ์วาน

 

เจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย ชั้น ๑๐

คุณ นงลักษณ์    ธำรงพล

 

 

คุณ เกษราภรณ์   ภูมิพานิชย์

 

 

คุณ บุษราภรณ์   ภัยหน่าย

 

 

คุณ พรทิพย์    ปัทมะสนธิ

 

เจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย ชั้น ๑๑

คุณ เกษร       รักสิทธิ์

 

 

คุณ ยุทธนา    สมบูรณ์

 

 

คุณ ปลั่ง        นกแก้ว

 

 

คุณ สุภัทรา    คำบรรเทิง

 

เจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย ชั้น ๑๒

คุณ ฐิติรัตน์    วงศ์สุธีมา

 

 

คุณ อ้อม       ทาเพชร

 

 

คุณ ศิรินดา    พรหมวิสุทธิ์

 

 

คุณ ถาวร       สดเมือง

 

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]