รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
บุคลากร
 
งานพัฒนาหน่วย
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมภายใน    รู้จักองค์กร  ภารกิจหลัก  
  ภารกิจหลัก   
เนื้อหา   
 
      หน่วยควบคุมภายในเพื่อช่วยลดการปฏิบัติงานของหอผู้ป่วย โดยจะเป็นหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในทั้งหมด  ช่วยในการคิดเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยให้ได้ครบถ้วน โดยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและพัสดุ  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและพัสดุ  และเป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลใช้ในการวางแผนและควบคุม ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยทำการศึกษาและควบคุมภายในด้านการเงินได้แก่รายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สินและพัสดุของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 

            
      
หน่วยควบคุมภายใน
ให้บริการตรวจสอบและคิดเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในทั้งหมด ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการถึงเวลา 2000 มีผู้ป่วยที่ต้องตรวจสอบและคิดเงินก่อนจำหน่ายวันละประมาณ 80
– 100 คน รวมทั้งตรวจสอบการลงบันทึกการทำกิจกรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ของทุกหน่วยงานในแต่ละวัน โดยกำหนดการตรวจสอบหอผู้ป่วยแต่ละหอสัปดาห์ละครั้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบและคิดค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามระเบียบของทางราชการ และสามารถรวบรวมหลักฐานส่งเบิกเงินหน่วยต้นสังกัดได้ทันเวลาภายใน 30 วันหลังจำหน่าย
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]