สังคมสงเคราะห์
 
รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
งานพัฒนาหน่วย
 
บริการงานสังคมสงเคราะห์
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

html code 
   คุณค่า..ของงานสังคมสงเคราะห์


           การให้บริการงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชไม่ได้มีความสำคัญต่อผู้ใช้บริการเพียงกุล่มเดียว แต่ยังมีความสำคัญในด้านต่างๆ ต่อประชาชนทั่วไป ต่อบุคลากรของหน่วยสังคมสงเคราะห์และหน่วยอื่นๆ ต่อโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และต่อสังคมประเทศชาติ ดังนี้

           

           คุณค่าต่อผู้ใช้บริการ การให้บริการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มเป้าหมายนั้น นอกจากนักสังคมสงเคราะห์จะให้บริการช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาแล้ว ยังให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของผู้ใช้บริการและครอบครัว เพื่อให้พวกเขาได้เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคมที่จำเป็นและเหมาะสม นักสังคมสงเคราะห์ไม่ได้เน้นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ใช้บริการเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับปัญหาในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นตามมากับผู้ใช้บริการและครอบครัว ช่วยให้พวกเขาได้เข้าใจถึงศักยภาพและความสามารถที่พวกเขาจะดำเนินการในเรื่องสวัสดิการสังคมของตนเอง และแนะนำ จัดหาทรัพยากรทางสังคมภายนอกโรงพยาบาลให้กับพวกเขา เพื่อให้ผู้ใช้บริการและครอบครัวสามารถพึ่งตนเองและทำหน้าที่ทางสังคมของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป

           คุณค่าต่อบุคลากรของโรงพยาบาล
งานสังคมสงเคราะห์มีคุณค่าและความสำคัญต่อบุคลากรในหน่วยสังคมสงเคราะห์ในแง่ของการพัฒนาวิชาชีพและการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดกับบุคลากรผู้ให้บริการ จากการปฏิบัติงานในหลายด้านและการที่ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ ทำให้บุคลากรของหน่วยได้ศึกษา เรียนรู้ถึงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้ใช้บริการ โดยฝึกฝนและพัฒนาทักษะ เทคนิคต่างๆ ในการให้บริการของตนเอง ทำให้มีความชำนาญในการให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาแตกต่างกันไป การให้บริการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ใช้บริการ เป็นงานที่ต้องคำนึงถึงสิทธิของประชาชนเป็นสำคัญ ทำให้นักสังคมสงเคราะห์แต่ละคนมีจิตสำนึกในการให้บริการ โดยอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก และการสร้างคุณค่าความเป็นนักสังคมสงเคราะห์ให้กับตนเองด้วย นอกจากนี้งานสังคมสงเคราะห์ยังมีคุณค่าต่อสหวิชาชีพที่เป็นบุคลากรในหน่วยอื่นๆ ของโรงพยาบาล เห็นได้ชัดจากการร่วมการทำงานเป็นทีมกับกองต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น ทีมป้องกันมารดาทอดทิ้งบุตรและทีมป้องกันเด็กถูกทารุณกรรม ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญในทีม เปรียบได้กับเฟืองตัวสำคัญที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง

           คุณค่าต่อโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ถึงแม้งานสังคมสงเคราะห์จะเป็นเพียงหน่วยงานขนาดเล็กในโรงพยาบาล แต่ก็เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อโรงพยาบาลอย่างมาก เพราะให้บริการกับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลต่อการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย และจะมีผลต่อการครองเตียงของผู้ป่วยต่อไปทั้งที่สิ้นสุดการรักษาพยาบาลแล้วก็ตาม และทำให้เกิดปัญหาข้อขัดข้องอื่นๆ ต่อโรงพยาบาลตามมาได้ นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาของผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการช่วยลดปัญหาภายในโรงพยาบาลด้วย เช่น การทอดทิ้งผู้ป่วย การขาดรายได้ของโรงพยาบาล เป็นต้น

           คุณค่าต่อสังคม และประเทศ
จากการให้บริการสังคมสงเคราะห์ของหน่วยสังคมสงเคราะห์ในการช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาของผู้ใช้บริการ และให้บริการตามสิทธิการรักษาที่มีนั้น ถือว่าเป้าหมายสุดท้ายของงานได้ช่วยให้ผู้ป่วยแต่รายซึ่งเป็นประชาชนในสังคม ได้รับการช่วยเหลือและฟื้นฟูศักยภาพให้สามารถกลับไปทำหน้าที่ทางสังคมของตนและใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นปกติดังเดิม และการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ถูกทารุณกรรมและผู้ป่วยที่เสี่ยงทอดทิ้งบุตรถือได้ว่าเป็นการแก้ปัญหา ลดปัญหา และป้องกันปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ..