รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
งานพัฒนาหน่วย
 
บริการงานสังคมสงเคราะห์
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยสังคมสงเคราะห์  งานพัฒนาหน่วย  
  งานพัฒนาหน่วย   
เนื้อหา   
 
 

         ในปี 2545 หน่วยสังคมสงเคราะห์เริ่มดำเนินกิจกรรมการค้นหาผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการทอดทิ้งบุตร โดยร่วมมือกับอาคารผู้ป่วยหลังคลอดชั้น 7/2 เฝ้าระวังการทอดทิ้งเด็กในโรงพยาบาลและลดปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งที่มีมากขึ้น โดยอาคารผู้ป่วยชั้น 7/2 ได้จัดทำใบซักประวัติมารดาเสี่ยงต่อการทิ้งบุตรหลังคลอด ให้เจ้าหน้าที่ของอาคารซักประวัติและกรอกข้อมูลของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงดังกล่าว ส่งให้หน่วยสังคมสงเคราะห์ทุกวัน เพื่อให้นักสังคมสงเคราะห์ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและขึ้นไปให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือตามสภาพปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยในส่วนของปัญหาทางเศรษฐกิจ นักสังคมสงเคราะห์จะพิจารณาอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลบางส่วน และในส่วนของปัญหาทางสังคมถ้าเป็นปัญหาเรื่องที่พักอาศัยจะติดต่อประสานกับบ้านพักฉุกเฉินให้ผู้ป่วยและบุตรเข้าพักอาศัยชั่วคราว  ถ้ามีปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหรือทอดทิ้งบุตรไว้ในโรงพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์จะส่งเด็กเข้าสถานสงเคราะห์เพื่อรับการอุปการะดูแลต่อไป ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าจำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งในโรงพยาบาลและส่งเข้าสถานสงเคราะห์มีจำนวนลดลง  อย่างไรก็ตามปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ และต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป..

 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]