รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
งานพัฒนาหน่วย
 
บริการงานสังคมสงเคราะห์
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยสังคมสงเคราะห์    รู้จักองค์กร  ประวัติหน่วย  
  ประวัติหน่วย   
เนื้อหา   
     หัวหน้าหน่วย: เรืออากาศเอกหญิง หรรษา  เจริญทรัพย์ นายทหารสังคมสงเคราะห์
 

           หน่วยสังคมสงเคราะห์ กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เริ่มดำเนินการให้บริการตั้งแต่ปี 2513  ในปีที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ โดยจัดทำบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) ประเภทต่างๆ ขึ้น ถือเป็นภารกิจใหม่ด้านงานสวัสดิการสาธารณสุขที่หน่วยสังคมสงเคราะห์ต้องรับผิดชอบ

          จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน 2545 มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจของหน่วยสังคมสงเคราะห์เนื่องด้วยมีการตั้งสำนักงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชขึ้น เพื่อรับผิดชอบภารกิจงานหลักประกันสุขภาพทั้งหมด หน่วยสังคมสงเคราะห์จึงโอนภารกิจดังกล่าวให้กับสำนักงานประกันสุขภาพรับผิดชอบต่อไป
       
         ปัจจุบันหน่วยสังคมสงเคราะห์มีเรืออากาศเอกหญิง หรรษา  เจริญทรัพย์ นายทหารสังคมสงเคราะห์รับผิดชอบดูแลภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเจตจำนงของหน่วย ในการบริหารจัดการให้ผู้ใช้บริการ ไม่เกิดปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ ปกป้องและพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการตามที่พึงจะได้รับ รวมทั้งติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]