รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
งานพัฒนาหน่วย
 
บริการงานสังคมสงเคราะห์
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยสังคมสงเคราะห์  บริการงานสังคมสงเคราะห์  
  บริการงานสังคมสงเคราะห์   
เนื้อหา   
 
 

          การให้บริการงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชไม่ได้มีความสำคัญต่อผู้ใช้บริการเพียงกุล่มเดียว แต่ยังมีความสำคัญในด้านต่างๆ ต่อประชาชนทั่วไป ต่อบุคลากรของหน่วยสังคมสงเคราะห์และหน่วยอื่นๆ ต่อโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และต่อสังคมประเทศชาติ ดังนี้

           

           คุณค่าต่อผู้ใช้บริการ การให้บริการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มเป้าหมายนั้น นอกจากนักสังคมสงเคราะห์จะให้บริการช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาแล้ว ยังให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของผู้ใช้บริการและครอบครัว เพื่อให้พวกเขาได้เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคมที่จำเป็นและเหมาะสม นักสังคมสงเคราะห์ไม่ได้เน้นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ใช้บริการเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับปัญหาในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นตามมากับผู้ใช้บริการและครอบครัว ช่วยให้พวกเขาได้เข้าใจถึงศักยภาพและความสามารถที่พวกเขาจะดำเนินการในเรื่องสวัสดิการสังคมของตนเอง และแนะนำ จัดหาทรัพยากรทางสังคมภายนอกโรงพยาบาลให้กับพวกเขา เพื่อให้ผู้ใช้บริการและครอบครัวสามารถพึ่งตนเองและทำหน้าที่ทางสังคมของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป

           คุณค่าต่อบุคลากรของโรงพยาบาล
งานสังคมสงเคราะห์มีคุณค่าและความสำคัญต่อบุคลากรในหน่วยสังคมสงเคราะห์ในแง่ของการพัฒนาวิชาชีพและการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดกับบุคลากรผู้ให้บริการ จากการปฏิบัติงานในหลายด้านและการที่ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ ทำให้บุคลากรของหน่วยได้ศึกษา เรียนรู้ถึงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้ใช้บริการ โดยฝึกฝนและพัฒนาทักษะ เทคนิคต่างๆ ในการให้บริการของตนเอง ทำให้มีความชำนาญในการให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาแตกต่างกันไป การให้บริการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ใช้บริการ เป็นงานที่ต้องคำนึงถึงสิทธิของประชาชนเป็นสำคัญ ทำให้นักสังคมสงเคราะห์แต่ละคนมีจิตสำนึกในการให้บริการ โดยอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก และการสร้างคุณค่าความเป็นนักสังคมสงเคราะห์ให้กับตนเองด้วย นอกจากนี้งานสังคมสงเคราะห์ยังมีคุณค่าต่อสหวิชาชีพที่เป็นบุคลากรในหน่วยอื่นๆ ของโรงพยาบาล เห็นได้ชัดจากการร่วมการทำงานเป็นทีมกับกองต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น ทีมป้องกันมารดาทอดทิ้งบุตรและทีมป้องกันเด็กถูกทารุณกรรม ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญในทีม เปรียบได้กับเฟืองตัวสำคัญที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง

           คุณค่าต่อโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ถึงแม้งานสังคมสงเคราะห์จะเป็นเพียงหน่วยงานขนาดเล็กในโรงพยาบาล แต่ก็เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อโรงพยาบาลอย่างมาก เพราะให้บริการกับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลต่อการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย และจะมีผลต่อการครองเตียงของผู้ป่วยต่อไปทั้งที่สิ้นสุดการรักษาพยาบาลแล้วก็ตาม และทำให้เกิดปัญหาข้อขัดข้องอื่นๆ ต่อโรงพยาบาลตามมาได้ นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาของผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการช่วยลดปัญหาภายในโรงพยาบาลด้วย เช่น การทอดทิ้งผู้ป่วย การขาดรายได้ของโรงพยาบาล เป็นต้น

            คุณค่าต่อสังคม และประเทศ
จากการให้บริการสังคมสงเคราะห์ของหน่วยสังคมสงเคราะห์ในการช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาของผู้ใช้บริการ และให้บริการตามสิทธิการรักษาที่มีนั้น ถือว่าเป้าหมายสุดท้ายของงานได้ช่วยให้ผู้ป่วยแต่รายซึ่งเป็นประชาชนในสังคม ได้รับการช่วยเหลือและฟื้นฟูศักยภาพให้สามารถกลับไปทำหน้าที่ทางสังคมของตนและใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นปกติดังเดิม และการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ถูกทารุณกรรมและผู้ป่วยที่เสี่ยงทอดทิ้งบุตรถือได้ว่าเป็นการแก้ปัญหา ลดปัญหา และป้องกันปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
 
.
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]