รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
งานพัฒนาหน่วย ในด้านต่างๆ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
สิทธิประกันสุขภาพ
 
สิทธิประกันสังคม
 
สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
 
สิทธิ กรมบัญชีกลาง
 
หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา
 
การจัดการความรู้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม.ppt
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  สำนักงานสิทธิประโยชน์    รู้จักองค์กร  ประวัติหน่วย  
  ประวัติหน่วย   
เนื้อหา   
       สำนักงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เริ่มก่อตั้งขึ้นตามอนุมัติ  ผบ.ทอ.ได้อนุมัติเมื่อ ๑๖ ต.ค. ๒๕๔๔   โดยให้ ผอ. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ลงนามในข้อตกลงให้บริการทางการแพทย์ ในฐานะผู้แทน ทอ. และข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ตาม พ.ร.บ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งข้อตกลงมีผลผูกพัน ตั้งแต่  ๑ ต.ค.๒๕๔๕ โดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้รับมอบหมายในการให้การบริการประชากรประมาณ ๑๙๐.๐๐๐คนในพื้นที่ ๕ เขต
 อ่านต่อ...
 
 
 

1. น.อ. ศุภโชค  จาติกวนิช
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2544 – 2548
เป็นผู้วางระบบประกันสุขภาพของโรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช


 
 
2. น.อ. การุณ  เก่งสกุล
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี  2548- 2549
เป็นผู้ริเริ่มโครงการกระจายประชากรลงสู่คลินิกเครือข่ายเพื่อลดความแออัด
ในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 
 
 

3. น.อ. ธนา  ปุกหุต
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน

 
   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นเมื่อ ต.ค. ๔๔ ให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ  จำนวนประชากร
     ที่รับผิดชอบ ๑๙๐,๐๐๐ คน
 อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด  3 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]