รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
งานพัฒนาหน่วย ในด้านต่างๆ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
สิทธิประกันสุขภาพ
 
สิทธิประกันสังคม
 
สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
 
สิทธิ กรมบัญชีกลาง
 
หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา
 
การจัดการความรู้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม.ppt
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  สำนักงานสิทธิประโยชน์    รู้จักองค์กร  ประวัติหน่วย  
  ประวัติหน่วย   
เนื้อหา   
       สำนักงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เริ่มก่อตั้งขึ้นตามอนุมัติ  ผบ.ทอ.ได้อนุมัติเมื่อ ๑๖ ต.ค. ๒๕๔๔   โดยให้ ผอ. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ลงนามในข้อตกลงให้บริการทางการแพทย์ ในฐานะผู้แทน ทอ. และข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ตาม พ.ร.บ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งข้อตกลงมีผลผูกพัน ตั้งแต่  ๑ ต.ค.๒๕๔๕ โดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้รับมอบหมายในการให้การบริการประชากรประมาณ ๑๙๐.๐๐๐คนในพื้นที่ ๕ เขต
 อ่านต่อ...
 
 
 

1. น.อ. ศุภโชค  จาติกวนิช
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2544 – 2548
เป็นผู้วางระบบประกันสุขภาพของโรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช


 
 
2. น.อ. การุณ  เก่งสกุล
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี  2548- 2549
เป็นผู้ริเริ่มโครงการกระจายประชากรลงสู่คลินิกเครือข่ายเพื่อลดความแออัด
ในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 
 
 

3. น.อ. ธนา  ปุกหุต
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน

 
   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นเมื่อ ต.ค. ๔๔ ให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ  จำนวนประชากร
     ที่รับผิดชอบ ๑๙๐,๐๐๐ คน
 อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด  3 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]