รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
งานพัฒนาหน่วย ในด้านต่างๆ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
สิทธิประกันสุขภาพ
 
สิทธิประกันสังคม
 
สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
 
สิทธิ กรมบัญชีกลาง
 
หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา
 
การจัดการความรู้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม.ppt
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  สำนักงานสิทธิประโยชน์    รู้จักองค์กร  ภารกิจหลัก  
  ภารกิจหลัก   
เนื้อหา   
  เป็นโรงพยาบาลหลักของกองทัพอากาศที่ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ฟื้นฟูสภาพ และป้องกันโรค
    ตามมาตรฐานวิชาชีพโดยมีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง แก่ข้าราชการทหารอากาศ ครอบครัวและประชาชาชน
    ทั่วไปโดยผู้ให้บริการเปี่ยมด้วยขวัญและกำลังใจ  มีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาวิจัยทางการแพทย์ และให้การศึกษาอบรมนิสิตแพทย์ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ
    อย่างมีมาตรฐาน
 
   เจตจำนงในการให้บริการ
      
        • บริหารจัดการให้ผู้ใช้บริการหลักประกันสุขภาพได้รับการคุ้มครองสิทธิในการดูแลสุขภาพทั้งในเรื่องการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูและป้องกันโรคตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน  ทั้งที่มารับบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และที่อยู่ในชุมชนในเขตที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ  ให้สามารถพึ่งพาตนเองส่งผลให้เกิดสุขภาวะ และพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง   โดยทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีขวัญและกำลังใจ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]