รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
งานพัฒนาหน่วย ในด้านต่างๆ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
สิทธิประกันสุขภาพ
 
สิทธิประกันสังคม
 
สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
 
สิทธิ กรมบัญชีกลาง
 
หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา
 
การจัดการความรู้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม.ppt
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  สำนักงานสิทธิประโยชน์    รู้จักองค์กร  ภารกิจหลัก  
  ภารกิจหลัก   
เนื้อหา   
  เป็นโรงพยาบาลหลักของกองทัพอากาศที่ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ฟื้นฟูสภาพ และป้องกันโรค
    ตามมาตรฐานวิชาชีพโดยมีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง แก่ข้าราชการทหารอากาศ ครอบครัวและประชาชาชน
    ทั่วไปโดยผู้ให้บริการเปี่ยมด้วยขวัญและกำลังใจ  มีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาวิจัยทางการแพทย์ และให้การศึกษาอบรมนิสิตแพทย์ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ
    อย่างมีมาตรฐาน
 
   เจตจำนงในการให้บริการ
      
        • บริหารจัดการให้ผู้ใช้บริการหลักประกันสุขภาพได้รับการคุ้มครองสิทธิในการดูแลสุขภาพทั้งในเรื่องการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูและป้องกันโรคตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน  ทั้งที่มารับบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และที่อยู่ในชุมชนในเขตที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ  ให้สามารถพึ่งพาตนเองส่งผลให้เกิดสุขภาวะ และพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง   โดยทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีขวัญและกำลังใจ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]