รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
งานพัฒนาหน่วย ในด้านต่างๆ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
สิทธิประกันสุขภาพ
 
สิทธิประกันสังคม
 
สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
 
สิทธิ กรมบัญชีกลาง
 
หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา
 
การจัดการความรู้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม.ppt
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  สำนักงานสิทธิประโยชน์    รู้จักองค์กร  บุคลากร  
  บุคลากร   
เนื้อหา   
  ผู้บริหารปัจจุบัน   น.อ.ธนา   ปุกหุต   
                      
หน.สำนักงานประกันสุขภาพ กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 

 

ประเภทวิชาชีพ


ชื่อ สกุล

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

พยาบาล จำนวน     คน

๑.  น.ท.หญิงฟองรัตน์  ตั้งวงษ์เลิศ

๒. น.ท.หญิงเพ็ญศรี    อินทร์สุวรรณ์

๓. น.ต.หญิงกรรณิกา   ทองนุ้ย

๔. น.ต.หญิงจรรยา      สุขสงวน

๕. น.ต.หญิงขวัญใจ     บัวขจร

๖.  น.ต.หญิงบัวงาม      อินทโชติ

๗. น.ต.หญิงนิชาภา     โพธาเจริญ

๘. น.ต.หญิงวนิดา       หมอนทอง

๙. ร.อ.หญิงศิริวรรณ     แก้วคง

หน.หน่วยประกันสุขภาพ

รอง.หน.หน่วยประกันสุขภาพ

รอง.หน.หน่วยประกันสังคม

รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์

หน.พยาบาลประจำห้องตรวจ สลก.1

รอง.หน.พยาบาลประจำห้องตรวจ สลก.1

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

นวช.สนง.ประกันสุขภาพ

เจ้าหน้าที่   ๑๘  คน

๑.              นางสดับพร     อดิศรมงคลกุล

๒.             น.ส.พัชราภรณ์   ตรงดี

๓.             น.ส.จิราวรรณ    บุญสายัง

๔.             นางสายพิณ      ศรีธรรมราช

๕.             น.ส.อภัสนันท์    วิญญาศัพท์

๖.              น.ส.สมพร         มงคลเคหา

๗.             น.ส.สายฝน       เดชะคำภู

๘.             นางบุญงาม       ตอบสันเทียะ

๙.             น.ส.จีราภรณ์     ศรีรักษาแก้ว

๑๐.          นายกิตติรักษ์     เพ็ชรหนู

๑๑.          นางอารยา         ขันตี

๑๒.         นายธีรพล           พงศ์ผาสุก

๑๓.         น.ส.เสาวนีย์       บุญให้

๑๔.         นางปุณลิตา       สร้อยจิตต์

๑๕.         น.ส.อัญญ์นิกาต์    เปลี่ยมทรัพย์

๑๖.          น.ส.เพียงใจ      เสนานันท์

๑๗.         นางสุกัญญา     สอนใจ

๑๘.         นางอรุณี            ฟักทอง  

จนท.ธุรการ สนง.

จนท.ขึ้นทะเบียนสิทธิ UC

จนท.งาน UC

จนท.งาน ปกส.

จนท.งาน ปกส.

จนท.งาน UC

จนท.งาน UC

จนท.งาน ปกส.

จนท.งาน UC

จนท.งาน UC

จนท.งาน ปกส.

จนท.งาน UC

จนท.งาน UC

จนท.งานส่งเสริมสุขภาพ

จนท.งานส่งเสริมสุขภาพ

จนท.ศูนย์บริการโรคเฉพาะ

จนท.งาน พรบ.

จนท.งาน พรบ.

เจ้าหน้าที่มิใช่ข้าราชการประจำ แพทย์     ๑๘  คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พยาบาล    ๔ คน

 

๑.              นพ.ธัญลักษณ์     ธุดี          

๒.             นพ.จตุพล            สุวรรณพินิจ

๓.             นพ.เอก         แสงตระกูลเจริญ

๔.             นพ.รัตนรัฐ        อินทรัตน์

๕.             นพ.อรรถพล      ศิริแก้วกาญจน์

๖.              นพ.โชคชัย         เหล่าอารยะ

๗.             นพ.ชัชวาลย์      จันทะเพชร

๘.             นพ.สุระเดช       วิเชียรกัลยารัตน์

๙.             นพ.ธนนท         เทศสลุต

๑๐.          นพ.ปวิน           นำธวัช

๑๑.          พญ.นัยดุลย์     นพวงศ์ ณ อยุธยา

๑๒.         พญ.อารี            วิเชียรกัลยารัตน์

๑๓.         พญ.ปาณัชฌา    เนื่องจำนงค์

๑๔.         พญ.สวรรยา      เทิดสุธาธรรม

๑๕.         พญ.ปนัดดา       ศิริภาณุภัค

๑๖.          พญ.ปิยฉัตร       โกศัลวัฒน์

๑๗.         พญ.พรพิมล       ทิสยากร

๑๘.         พญ.เกษศิรินทร์    พุฒิโชติ

๑.      นางศรีสุดา          เสถียรวารี

๒.      นางนันทินี           ถิ่นสาคร

๓.      น.ส.อัจฉรา         ภู่นาท

๔.     น.ส.กชนันท์         นิลภาพ

 

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]