รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
งานพัฒนาหน่วย ในด้านต่างๆ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
สิทธิประกันสุขภาพ
 
สิทธิประกันสังคม
 
สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
 
สิทธิ กรมบัญชีกลาง
 
หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา
 
การจัดการความรู้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม.ppt
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  สำนักงานสิทธิประโยชน์    งานพัฒนาคุณภาพ  งานพัฒนาหน่วย ในด้านต่างๆ  
  งานพัฒนาหน่วย ในด้านต่างๆ   
เนื้อหา   
 
 

   ด้านการให้บริการ

      บริหารจัดการให้ผู้ใช้บริการหลักประกันสุขภาพได้รับการคุ้มครองสิทธิในการดูแลสุขภาพทั้งในเรื่องการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูและป้องกันโรคตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน  ทั้งที่มารับบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และที่อยู่ในชุมชนในเขตที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ  ให้สามารถพึ่งพาตนเองส่งผลให้เกิดสุขภาวะ และพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง   โดยทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีขวัญและกำลังใจ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดย..

  จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ      

      รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นเมื่อ ต.ค. ๔๔ ให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพจำนวนประชากรที่รับผิดชอบ ๑๙๐,๐๐๐ คน
 
 

   
     

        งานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการโดยมีการดำเนินการ

            -  การเยี่ยมบ้าน

 
 

           -  การออกหน่วยปฐมภูมิเคลื่อนที่

 
 
         

           -   การจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน

    ด้านการเรียนการสอน

       

      งานด้านวิชาการ / การเรียนการสอน

1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง

-           โรคเรื้อรัง (โรคความดันโลหิตสูง ,โรคเบาหวาน)

-           ทันตสุขศึกษา

-           การป้องกันโรคสตรี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

-           โรคระบาดตามฤดูกาล

-           สาธารณสุขมูลฐาน

-           การออกกำลังกาย, เหยียดยืด กล้ามเนื้อ, นวดตนเอง, ตีลัณจกร

            ในชุมชน เขตสายไหม ดอนเมือง และหลักสี่  ตามพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.  จำนวน  68  ครั้ง  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,374 คน

2.  เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน พูนทรัพย์ และตลาดเพิ่มสิน ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเวชปฏิบัติครอบ

ครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 16 คน เดือน พ.ย. 50 – ม.ค. 51

 

    งานด้านการรักษาพยาบาล

 
          1.   ดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสำรวจภาวะสุขภาพครอบครัวเบื้องต้น เขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่  17,663 ครอบครัว จำนวน 52,843คน  (จากยอดประชากร 55,880คน) คิดเป็น 94.5 %

    2.  งานเยี่ยมบ้าน ติดตามเยี่ยม กลุ่มปกติ, กลุ่มเสี่ยง ,กลุ่มป่วย  2,016 ครอบครัว จำนวน 3,905 คน

    3.   คัดกรองกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไปในชุมชน จำนวน 2,558 คน พบโรคความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรก 346 คน

 คิดเป็น ร้อยละ13.52 โรคเบาหวานระยะเริ่มแรก 74 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.89

      4. การดูแลต่อเนื่องที่บ้านในกลุ่มที่ได้รับการส่งต่อ  จำนวน 143 คน ได้รับการดูแล  ต่อเนื่องที่บ้าน จำนวน 143

คน (เยี่ยม 360 ครั้ง) คิดเป็น 100%


   โครงการ / งานวิจัยและนวัตกรรม

 

     1.  โครงการชุมชน เขตสายไหมทำดีเพื่อพ่อ บ้านสะอาดปราศจากยุงลาย  ะยะเวลาดำเนินการ 4 ก.ค. – 14 พ.ย.49

สรุปโครงการ     อุบัติการณ์ติดเชื้อไข้เลือดออก ในเขตสายไหมเป้าหมายลดลง 50%

                        อัตราการมีแหล่งลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน เป้าหมายน้อยกว่า 10%

     2.  โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำชุมชนในการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ

            สรุปโครงการ      อาสาสมัคร มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้นได้ 100%

                                     จัดทำแฟ้มครอบครัวได้อย่างน้อย 70%

                                     ประชาชนที่ได้รับตรวจสุขภาพ และพบว่าผิดปกติ ได้รับการส่งต่อรักษาตามสิทธิ์ 100%

     3.  โครงการลดน้ำหนักรักษ์สุขภาพ  ระยะเวลาดำเนินการ 10 ธ.ค.49 – 29 มี.ค.50

            สรุปโครงการ      ผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน และผู้ที่เป็นโรคอ้วน มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคอ้วน, สาเหตุและวิธีป้องกัน 95 %(เป้าหมาย 80%)

                   ผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน และผู้ที่เป็นโรคอ้วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถลดน้ำหนักได้มากกว่า

1 กก. คิดเป็นร้อยละ 55

     4.   โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การตรวจมะเร็งปากมดลูกในชุมชนเคหะบางบัว

      สรุปโครงการ     แกนนำสามารถชักชวนสตรีในชุมชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับการตรวจมะเร็ง

ปากมดลูก มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จำนวน 92 คน จาก 218 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2
     
5.  โครงการชุมชนวัดลุ่มร่วมใจ ดูแลสุขภาพก่อนสายเกินแก้ ในกลุ่มผู้มีปัญหาความดันโลหิตสูงและเบาหวานระยะเริ่มแรก

            สรุปโครงการ      ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในระยะเริ่มแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแลตนเองได้ 92%  สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ภายใน 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 90.44

 

    เหตุการณ์สำคํญในสำนักงานประกันสุขภาพ  ที่ผ่านมา

       

             โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  เขตพื้นที่  กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชโดย พล.อ.ต. อภิชาต  โกยสุขโข ผอ.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งหนังสือที่  ๘๑๐๗/๔๙ ลงวันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งในข้อตกลงผู้ดำเนินงานต้องพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆดังนี้

        ปรับปรุงสถานที่บริเวณหน้าห้องอุบัติเหตุโดยจัดทำเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ละประสานงาน ( Call  Center) ในการรับส่งผู้ป่วยจากคลินิกเครื่อข่ายที่พร้อมให้บริการตลอด  ๒๔ ชม. พร้อมจักเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประชาสัมพันธ์และประสานงานตลอด ๒๔ ชม.

        พัฒนาบุคลากรในเรื่องการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และการรับส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

        พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพแก่แพทย์ พยาบาลประจำคลินิกเครื่อข่าย 

        ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการคลินิกเครื่อข่ายโดยจัดแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติในการตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานคลินิกเครื่อข่ายตามวงรอบ

        ผลการดำเนินการ

  

    ผลงานและความภาคภูมิใจของหน่วยงานที่ผ่านมา

      

       รับโล่และเงินรางวัลหน่วยบริการตามโครงการหุ้นส่วนรัฐ-เอกชนพัฒนางาน สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( UC partnership) ปีงบประมาณ 2550

       ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการ  “ ทำดีเพื่อพ่อบ้านสะอาดปราศจากยุงลายห่างไกลไข้เลือดออก”

       ด้านการให้บริการ  ได้รับรางวัล  ระดับ Bronze ในโครงการ  “ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในเขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร  ”

       ได้รับการมาเยี่ยมชม และดูงานในด้านการให้บริการระบบประกันสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ
 
 
 

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]