รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
งานพัฒนาหน่วย ในด้านต่างๆ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
สิทธิประกันสุขภาพ
 
สิทธิประกันสังคม
 
สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
 
สิทธิ กรมบัญชีกลาง
 
หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา
 
การจัดการความรู้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม.ppt
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  สำนักงานสิทธิประโยชน์    ความรู้สู่ประชาชน  หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา  
  หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา   
เนื้อหา   
 
 
     สิทธิกรมบัญชีกลาง

 

        กรณีเด็กแรกเกิดไม่เจ็บป่วย และมารดามีชื่อผ่านเว็บไซต์ แล้ว


          หลักฐาน

             - ถ่ายสูติบัตรเด็ก 3 ใบ

             - ถ่ายบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนมารดา  3  ใบ

             - ถ่ายบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนบิดา  3  ใบ


        กรณีตนเองนอน รพ.และมีชื่อผ่านเว็บไซต์ แล้ว

           หลักฐาน

             - ถ่ายบัตรข้าราชการ  3  ใบ หรือ  ถ่ายบัตรประชาชน  3  ใบ


        กรณีบุคคลในครอบครัวนอน รพ.และมีชื่อผ่านเว็บไซต์ แล้ว

           หลักฐาน

             - ถ่ายบัตรประชาชนผู้ป่วย

             - ถ่ายบัตรข้าราชการผู้เบิก  3  ใบ


      สิทธิประกันสังคม

         ระบุ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

           หลักฐาน

             - ถ่ายบัตรประชาชนผู้ป่วย  3  ใบ

 

         ระบุ รพ.อื่นๆ กรณีฉุกเฉิน

           หลักฐาน

             - ถ่ายใบฉุกเฉิน  3  ใบ

             - ถ่ายบัตรประชาชนผู้ป่วย  3  ใบ

 

         รพ.อื่นๆ กรณีใบส่งตัว

           หลักฐาน

             - ถ่ายใบส่งตัว  3  ใบ

             - ถ่ายบัตรประชาชนผู้ป่วย  3  ใบ


       สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

          ระบุ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

             หลักฐาน

                 -ถ่ายบัตรประชาชนผู้ป่วย  2  ใบ

 

          ระบุ รพ.อื่นๆ กรณีฉุกเฉิน

            หลักฐาน

                - ถ่ายบัตรประชาชนผู้ป่วย  2  ใบ

 

          ระบุ รพ.อื่นๆ กรณีใบส่งตัว

            หลักฐาน

                 - ถ่ายใบส่งตัว  2  ใบ

                 - ถ่ายบัตรประชาชนผู้ป่วย  2  ใบ


 
 

ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสุขภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]