รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
งานพัฒนาหน่วย ในด้านต่างๆ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
สิทธิประกันสุขภาพ
 
สิทธิประกันสังคม
 
สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
 
สิทธิ กรมบัญชีกลาง
 
หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา
 
การจัดการความรู้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม.ppt
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  สำนักงานสิทธิประโยชน์    ความรู้สู่ประชาชน  หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา  
  หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิการรักษา   
เนื้อหา   
 
 
     สิทธิกรมบัญชีกลาง

 

        กรณีเด็กแรกเกิดไม่เจ็บป่วย และมารดามีชื่อผ่านเว็บไซต์ แล้ว


          หลักฐาน

             - ถ่ายสูติบัตรเด็ก 3 ใบ

             - ถ่ายบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนมารดา  3  ใบ

             - ถ่ายบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนบิดา  3  ใบ


        กรณีตนเองนอน รพ.และมีชื่อผ่านเว็บไซต์ แล้ว

           หลักฐาน

             - ถ่ายบัตรข้าราชการ  3  ใบ หรือ  ถ่ายบัตรประชาชน  3  ใบ


        กรณีบุคคลในครอบครัวนอน รพ.และมีชื่อผ่านเว็บไซต์ แล้ว

           หลักฐาน

             - ถ่ายบัตรประชาชนผู้ป่วย

             - ถ่ายบัตรข้าราชการผู้เบิก  3  ใบ


      สิทธิประกันสังคม

         ระบุ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

           หลักฐาน

             - ถ่ายบัตรประชาชนผู้ป่วย  3  ใบ

 

         ระบุ รพ.อื่นๆ กรณีฉุกเฉิน

           หลักฐาน

             - ถ่ายใบฉุกเฉิน  3  ใบ

             - ถ่ายบัตรประชาชนผู้ป่วย  3  ใบ

 

         รพ.อื่นๆ กรณีใบส่งตัว

           หลักฐาน

             - ถ่ายใบส่งตัว  3  ใบ

             - ถ่ายบัตรประชาชนผู้ป่วย  3  ใบ


       สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

          ระบุ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

             หลักฐาน

                 -ถ่ายบัตรประชาชนผู้ป่วย  2  ใบ

 

          ระบุ รพ.อื่นๆ กรณีฉุกเฉิน

            หลักฐาน

                - ถ่ายบัตรประชาชนผู้ป่วย  2  ใบ

 

          ระบุ รพ.อื่นๆ กรณีใบส่งตัว

            หลักฐาน

                 - ถ่ายใบส่งตัว  2  ใบ

                 - ถ่ายบัตรประชาชนผู้ป่วย  2  ใบ


 
 

ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสุขภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]