รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนา
 
งานบริการ..
 
โครงการพัฒนา
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  แผนกวิศวกรรม    รู้จักองค์กร  ภารกิจหลัก  
  ภารกิจหลัก   
เนื้อหา   
      เป็นหน่วยงานที่ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ แก่หน่วยผู้ใช้ทุกหน่วยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  โดยให้บริการซ่อมบำรุง บำรุงรักษาตามระยะเวลา และสอบเทียบมาตรฐาน แก่เครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ ในเวลาราชการของทุกวันทำการ และให้บริการซ่อมบำรุงกรณีฉุกเฉิน นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ได้มีการพัฒนางานของแผนกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริการด้านเครื่องมือแพทย์มีมาตรฐานและทันเวลา..
 

     แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีหน้าที่ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์แก่หน่วยงานผู้ใช้ทุกหน่วยใน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อให้เครื่องมือแพทย์มีความพร้อมใช้งาน ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และผู้รับริการพึงพอใจ

 ขอบเขตของงาน

     1.  รับ-จ่าย เก็บรักษาควบคุมพัสดุที่เข้ารับการซ่อม สถิติการซ่อมบำรุง บันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องมือ
           และอุปกรณ์สายการแพทย์
     2.  ซ่อมบำรุง วางแผนและดำเนินการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์
     3.  ดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดัดแปลงแก้ไข และดำเนินการสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์
           ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
     4.  ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการซ่อม-สร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ ให้มีคุณภาพ
           ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำในด้านวิศวกรรมการแพทย์
     5.  ตรวจสอบและดูแลระบบก๊าซที่ใช้ในการแพทย์

 
 ขอบเขตการให้บริการ

     1. ให้บริการซ่อมแก้ไข ครอบคลุมเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ทุกประเภท ในเวลาราชการ
           ของวันทำการ เวลา 08.00น.-16.00น.
     2.  ให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ครอบคลุมเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ 18 ประเภท
           ในเวลาราชการของวันทำการ เวลา 08.00น.-16.00น.
     3.  ให้บริการซ่อมบำรุงฉุกเฉิน ครอบคลุมเครื่องมือและอุปกรณ์สายการแพทย์ทุกประเภท นอกเวลา
           ราชการและวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]