รู้จักองค์กร
 
บริบทหน่วยสุขศึกษา
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
 
บทสัมภาษณ์...คนดังสุขภาพดี
 
ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นพับ
 
ติดต่อ
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยสุขศึกษา    รู้จักองค์กร  บริบทหน่วยสุขศึกษา  
  บริบทหน่วยสุขศึกษา   

        หน่วยสุขศึกษา กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ รวมถึงการเพิ่มทักษะบุคคลด้านสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาวะ  สร้างเสริมพลังอำนาจและเพิ่มขีดความสามารถ(Empower) โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  ตามเข็มมุ่งของโรงพยาบาล ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้รับบริการเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากร ผู้ป่วย และชุมชน  โดยเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง  ให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ สังคมและจิตวิญญาณ  อันจะนำไปสู่สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งมีภารกิจหลักในความรับผิดชอบ ได้แก่   การสร้างเสริมสุขภาพ  การให้การปรึกษาและการดูแลต่อเนื่องที่ทำหน้าที่ประสานการส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ สำนักงานประกันสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติงานของพยาบาลชาย..