รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
 
ปี 2562
 
ปี 2561
 
ปี 2560
 
ปี 2559
 
ปี 2558
 
ปี 2557
 
ปี 2556
 
ปี 2555
 
ปี 2554
 
ปี 2553
 
ปี 2552
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.
สำหรับแจกจ่าย
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน  
  ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน    
เนื้อหา   
      
      ที่มาของโครงการ สืบเนื่องจากโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ (Model2) (ผู้ป่วยนอก)
จำนวน 27 คลินิก กำหนดให้ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิหลักโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.เข้ารับบริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น ที่เป็นหน่วยปฐมภูมิโดยกรณีส่งตัวจะต้องออกใบส่งตัวจากคลินิก ฯ
         จากโครงการดังกล่าว ทำให้คลินิกชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำเป็นต้องมีการพัฒนา
โปรแกรม ที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลการรับบริการ และออกใบส่งตัว-รับใบตอบกลับระหว่างกัน ที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยเข้าไว้ด้วยกัน เสมือนคลินิกชุมชนอบอุ่นเป็น OPD หนึ่งในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ฯ
 

ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พ.อ.
 วันพฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2552
 อ่านต่อ...
  ระยะเวลาดำเนินการโครงการจัดทำรับส่งผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 27 คลินิก (Model 2) ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. ทั้งสิ้น 120 วัน 
 

หัวข้อนำเสนอ: การพัฒนาคลินิกเครือข่ายในปี 2552,ปัญหาในการรับส่งต่อจากคลินิก,ปัญหาในการขอรับการชดเชย,ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ปี 2553

  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (ระบบรับส่งข้อมูล ๒๗ คลินิกและ รพ.ภูมิพลอดุลยเดชฯ) ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันอังคาร ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
  คณะกรรมการสารสนเทศ รพ.ฯ (น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธานฯ, น.อ.กฤษดา ศาสตรวาหา หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเเตอร์) ร่วมกับ ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ผอ.หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และคณะฯ เข้าร่วมปรึกษาหาแนวทางเพื่อพัฒนา การ"Refer Electronic OPDCard" วันศุกร์ที่ 4 ม.ค.56 เวลา 0900-1200
จำนวนทั้งหมด  5 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]