ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อหน่วยงาน
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
 
เกณฑ์การประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม
 
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ศูนย์รักษาความผิดปกติทางการนอน
 
ห้องตรวจการได้ยินและฝึกพูด
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
htmlCode
๗๑ ปี โรงพยาบาลของพ่อ
ลูกขอช่วยเหลือคนไข้ อย่างเต็มความสามารถสมกับเป็น
" พ ลั ง ของแผ่นดิน "

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2534-7236 หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
viewbranch
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองโสต ศอ นาสิกกรรม    ข้อมูลหน่วยงาน  ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์  
  ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์    
เนื้อหา   
  ในปี พ.. 2483 กองเสนารักษ์ทหารอากาศ ได้มีการแยกงานด้าน หู คอ จมูก ออกมา ..สดับ ธีระบุตร ซึ่งได้รับทุนของกองทัพอากาศไปศึกษาด้าน หู คอ จมูก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา กลับมาในปี พ..2493 ซึ่งถือได้ว่าท่านอาจารย์สดับ เป็นบิดาหรือผู้ที่นำวิทยาการสมัยใหม่ทาง หู คอ จมูก เข้ามาสู่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กองทัพอากาศและสู่ประเทศไทยเป็นคนแรกและเป็นผู้ที่นำเครื่องมือตรวจวัดการได้ยิน (audiometer) เข้ามาใช้ในปี พ..2494 เป็นเครื่องแรกในประเทศไทย..
 อ่านต่อ...
 

         จากการที่กองโสตศอนาสิกกรรม มีปรัชญาที่จะเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานในการจัดการศึกษาทางโสต ศอ นาสิกวิทยา แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อสร้าง โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมในการรับใช้สังคม ตลอดจนมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัย และตอบสนองต่อนโยบายของกองทัพอากาศ ตามค่านิยมหลักคือ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีความสามัคคี มีความกระตือรือร้น ริเริ่มสร้างสรรค์ และศรัทธาในการกระทำความดี ตลอดจนปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม มีการประเมินและประกันคุณภาพมาตรฐานการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ สม่ำเสมอ โดยมีอัตลักษณ์ในการเรียนรู้ที่สำคัญคือ มีวัฒนธรรมองค์กรแบบพี่สอนน้องและเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ รพ.ฯ, กองทัพอากาศ และราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ ที่มีพันธกิจในการฝึกอบรมแพทย์ ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  (continuous professional development)           ครอบคลุมถึงการมีจริยธรรมและความสามารถในการดำเนินการวิจัยทางการแพทย์ และสาธารณสุขมีได้อย่างมีมาตรฐาน

จำนวนทั้งหมด  2 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]