โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา 

การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์

การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์ (Free Paper 9 Papers)

NO.

ชื่อเรื่อง

ชื่อ-นามสกุล

1

การพัฒนากลวิธีเตรียมการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และผดุงครรภ์ ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ และ นักเรียนจ่าอากาศ

เหล่าทหารแพทย์ สาขาวิชาพยาบาล

น.ท.หญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์

2

ผลการฉีด Steroid เข้าหูชั้นกลางในการรักษาโรค Sudden Sensorineural Hearing Loss

ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาปกติ

น.ท.หญิง จิตรสุดา  วัชรสินธุ์

3

ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาหลักในวิชาการพยาบาลมารดา – ทารกและการผดุงครรภ์ 3

น.ท.หญิง เจียงคำ  กังวล

4

การศึกษาการติดเชื้อจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ และการติดเชื้อในกระแสเลือดในระยะเวลาก่อนและหลังการนำ nasal CPAPมาใช้ในหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

น.ต.หญิง รุ่งอรุณ  ธรรมลิขิต

 

5

Laparoscopic Cystogastrostomy for Management of Pancreatic Congenital Cyst

พล.อ.ต.โพชฌงค์  ซื่อสัตย์

6

ผลกระทบของเวลาในการรักษากระดูกทิเบียหักแผลเปิดต่ออัตราการอักเสบติดเชื้อในเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2546-2550)

ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.

นพ.จตุภูมิ  ชั้นสมบูรณ์

7

การศึกษาผลการตรวจการได้ยินของเจ้าหน้าที่กลุ่มที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.

นพ.ฉัตรชัย   วรวรรณโณทัย

8

วิเคราวิเคราะห์ประสิทธิภาพในรูปของต้นทุน-ประสิทธิผล(Cost –effectiveness)ของการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักช่วง

กลาง  (femoral diaphyseal fracture) ด้วยBroad dynamic compression plate(Broad DCP) เปรียบเทียบกับการผ่าตัดรักษาด้วย

Intra   medullary nail

นพ.กฤษกมล  สิทธิทูล

9

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์เครื่องทดสอบการรั่วของถุงมือยางที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

น.ท.จิรชัย  ผุดผ่อง

 

การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์ (Free Paper Poster 8 Papers)

NO.

ชื่อเรื่อง

ชื่อ-นามสกุล

1

Sphingomonas paucimobilis causing severe necrotizing facial cellulitis in 8-year-old boy

ร.อ.หญิง สธนา  เสริมศรี

2

สุขเพศ

น.ท.วรวิทย์  ไชยอนันต์

3

การสร้างเสริมสุขภาพในห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก

น.ต.หญิง ศรินภัสร์  เนตรณรงค์พร

4

Minimally Invasive Surgery (MIS)

น.ท.ปณต  ยิ้มเจริญ

5

การศึกษาภาวะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันที่ยังไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.

นพ.เกียรติชัย  จันปุ่ม

6

ความหนาแน่นของมวลกระดูกในภาวะกระดูกข้อสะโพกหักในสตรีไทยสูงอายุ

นพ.ปวินท์   รัตนสัมฤทธิ์

7

A comparison of the Anterior and Posterior approaches to hip Hemiarthroplasty in fracture neck of femur

นพ.ศิววรรธน์  โพธิสุนทร

8

A comparison of tensile strength between five brands of 2-0, 3-0, 4-0 and 5-0 Nylon sutures

นพ.อาทิตย์  สืบพานิช

 

  Hits: 677 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ประวัติหน่วย (3/8/2552)
 ผู้บริหาร (3/8/2552 10:11:32)
 บุคลากร (3/8/2552 10:13:41)
 งานวิจัย...ที่ผ่านมา (4/8/2552 10:38:20)
 การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers) (4/8/2552)
 งานวิจัยในปัจจุบัน (4/8/2552 11:40:14)
 เทคโนโลยื/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย (6/8/2552 8:56:08)
 ติดต่อรับข่าวสารหน่วย (6/8/2552 9:08:51)
จำนวน 8 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]