กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
โครงสร้างองค์กร
 
ผู้บริหาร | บุคลากร
 
ติดต่อ กตน.
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัยและวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
อบรม|สัมมนาความรู้สู่ประชาชน
 
ด้านบริการ
 
โครงการ สร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยโรคหืด/ภูมิแพ้จมูกและญาติ
 
โครงการ ตรวจสุขภาพครบวงจร
 
โครงการ คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังครอบครัวข้าราชการทหารอากาศ
 
โครงการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (Quality Care™ in Psoriasis patients)
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
-
 รับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (4/10/2019)
     ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่ ๑๐/๒๕๖๒ เรื่องการรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑อ่านต่อ


 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 (19/7/2019)

  Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2 สาขา ดังนี้ 1. แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  2. แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563 ติดต่อประสานธุรการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก พ.อ.อ.หญิงวิภาดา สุพรรณพงค์, น.ส.อนงค์นาถ ดวงพิทักษ์ โทร. 0-2534-7155 e-mail: raining_myfon@hotmail.com อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม กตน.
 
-
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับพยาบาล (ACLS for ER Nurses) (28/10/2019)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับพยาบาล (ACLS for ER Nurses) ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 24-25 ต.ค.62 ณ ห้องบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ


 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบูรณาการการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม (11/9/2019)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบูรณาการการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม" เพื่อนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพขององค์กร ยุทธศาสตร์ของรพ.ฯ ลงสู่การปฏิบัติ สานต่อหน่วยงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยฝึกการใช้ทักษะต่างๆให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เมื่อวันที่ 7-8 ก.ย.62 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม ... อ่านต่อ


 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ BAHT Application (1/8/2018)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ BAHT Application ซึ่งเป็นโปรแกรมใน smart phone ที่ช่วยให้การคัดกรองผู้ป่วยมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้พยาบาลสามารถคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเป็นระบบเดียวกันทั้งโรงพยาบาล ส่งผลให้ผู้รับบริการปลอดภัย ได้รับการรักษาที่รวดเร็วตามความต้องการการรักษาพยาบาล อบรมระหว่างวันที่ 31 ก.ค.- 2 ส.ค.61 โดยมีพยาบาลวิชาชีพประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอกเข้าร่วมโครงการจำนวนอ่านต่อ


 โครงการอบรมเรื่องระบบการคัดกรองผู้ป่วย (25/1/2018)
     ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรมเรื่อง "ระบบการคัดกรองผู้ป่วย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ." เพื่อให้การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการมีความถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกันในการแบ่งประเภทผู้ป่วยตามลำดับความเร่งด่วน พัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถใช้การคัดกรองผ่าน Application บน Smart phone โดยมีพยาบาลวิชาชีพประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอกเข้าร่วมอบรมจำนวนอ่านต่อ


 ประชุมวิชาการทางการแพทย์ ประจำปี 2560 (11/7/2017)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ ประจำปี 2560 “Common practice in Emergency room” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่แพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการการณ์ด้านการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์  ...   อ่านต่อ


ทั้งหมด..