ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ
 
ผู้บริหาร | กำลังพล
 
โครงสร้างหน่วยงาน
 
หน่วยงานในกำกับดูแล
 
ติดต่อหน่วยงาน
บริการประชาชน
 
ขั้นตอนการรับการตรวจ
 
บริการคลินิกนอกเวลาทางรังสีวิทยา
ความรู้สู่ประชาชน| รู้จักงานรังสี
 
ผลที่เกิดขึ้นเมื่อถูกรังสี
 
การป้องกันอันตรายจากรังสี
 
ชนิดการให้บริการตรวจรักษาทางรังสี
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี (CT Simulator)
 
สาระน่ารู้....รังสีรักษา
 
ความปลอดภัยทางรังสี (ฉบับชาวบ้าน)
 
ตารางเวลาให้บริการ
 
เวลาปฏิบัติงาน X- RAY PORTABLE
 
HOT LINE รังสีวินิจฉัย (ในเวลาราชการ) โทร. 2-7198
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
viewbranch
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองรังสีกรรม    ข้อมูลหน่วยงาน  ผู้บริหาร | กำลังพล  
  ผู้บริหาร | กำลังพล   
กองรังสีกรรม มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านรังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคด้วยรังสีรักษา กับมีหน้าที่ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชารังสีวิทยา รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่แพทย์ฝึกหัด แพทย์ประจำบ้าน นิสิตนักศึกษาแพทย์ นักเรียนพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ  ตลอดจนการศึกษาค้นคว้างานวิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางรังสีวิทยา รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์  มีผู้อำนวยการ กองรังสีกรรม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

น.อ.หญิง มล.อภิาดี กฤดากร
ผอ.กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองรังสีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ลำดับยศ ชื่อ-สกุลตำแหน่งสาชาวิชาชีพ

1.

พล.อ.ต.หญิง ปิยนาถ กมลโชติ

ผทค.ทอ.ช่วยราชการ กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รังสีวิทยาทั่วไป

2.พล.อ.ต.หญิง ผกาภรณ์ ศิริมาศ

ผทค.ทอ.ช่วยราชการ กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รังสีวิทยาทั่วไป
3.น.อ.สยม บุนนาครังสีแพทย์ กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รังสีวิทยาทั่วไป

4.

น.อ.หญิง ม.ล.อภิรดี กฤดากร

ผอ.กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รังสีรักษา
5.

น.อ.หญิง เอลิสา นิยมไทย

รังสีแพทย์ กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.รังสีวิทยาทั่วไป
6.

น.ท.หญิง อัญชลิกา สหายา

หน.แผนกรังสีกรรม รพ.ทหารอากาศ(สีกัน)
ช่วยราชการ กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
รังสีวิทยาทั่วไป
7.น.ต.กิตติพงศ์ ตัณฑเศรษฐีรอง หน.แผนกแพทย์ กรก.ชอ.
ช่วยราชการ กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว
8.

น.ต.หญิง กนกพิศ โตวนำชัย

รังสีแพทย์ กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.รังสีรักษา
9.ร.อ.การุณ เสรีบวรธนศักดิ์

รังสีแพทย์ กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รังสีวิทยาทั่วไป
10.

.อ.หญิง สธีรนุช เชยประทับ

รังสีแพทย์ กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.รังสีวิทยาวินิจฉัย

11.

.อ.หญิง นภอร จันทรพิทักษ์

ประจำ พอ.ช่วยราชการ กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รังสีวิทยาวินิจฉัย

12.

ร.อ.หญิง จรสพร เลิศศิวาพร

ประจำ พอช่วยราชการ กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รังสีวิทยาทั่วไป
13.

ร.ท.ศุทธิชัย พจนานุภาพ

รังสีแพทย์ กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.รังสีวิทยาทั่วไป
14.ร.ท.หญิง ชนันภรณ์ ลีกำเนิดไทย

รังสีแพทย์ กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รังสีวิทยาวินิจฉัย
15.

น.อ.หญิง ฉวีวรรณ ศิลาโชติ

ประจำ พอ.ช่วยราชการ กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พยาบาล

16.

น.ท.หญิง นฤมล อินทรเสน

ประจำ พอ.ช่วยราชการ กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พยาบาล
17.

น.ต.หญิง ปาริชาติ นิลปริสุทธิ์

ประจำ พอ.ช่วยราชการ กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พยาบาล

18.

น.ต.หญิง วิกร ดาวอุษาสุข

หน.หอผู้ป่วยศัลยกรรม หอพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
ผพย.กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พยาบาล

19.น.ต.หญิง นันทพร รักษ์แพทย์น.รังสีเทคนิค กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

นักรังสีเทคนิค

20.น.ต.วีรชัย อินใจ

น.สันทัดงาน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

นักฟิสิกส์การแพทย์

21.ร.อ.หญิง รสรินทร์ สินธุพรม

น.สันทัดงาน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

นักฟิสิกส์การแพทย์
22.ร.อ.หญิง ปิยกานต์ วงศาโรจน์

น.สันทัดงาน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

นักรังสีเทคนิค

23.ร.ท.หญิง กมลพรรณ ประสวนศรี

น.รังสีเทคนิค กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

นักรังสีเทคนิค

24.ร.ท.หญิง พัชราภรณ์ รัตนสกล

น.รังสีเทคนิค กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

นักรังสีเทคนิค
25.ร.ท.สุคนธ์ ประถมวาล นชง.พอ.และ รรก.จนท.สันทัดงานอาวุโส
กวห.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
นักรังสีเทคนิค
26.ร.ต.ธนโรจน์ แก้วมณี

น.สันทัดงาน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

นักรังสีเทคนิค

27.

ร.ต.ธนภัทร สุวรรณมณี

น.สันทัดงาน กสก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พยาบาล

28.

ร.ต.กิตติศักดิ์ หอมชื่น

น.สันทัดงาน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

นักรังสีเทคนิค

29.พ.อ.อ.วัฒนา พันชะตา

พยาบาลอาวุโสหอผู้ป่วยนอก แผนกพยาบาล
กองการพยาบาล
ช่วยราชการ กรส. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

จนท.รังสีเทคนิค

30.

พ.อ.อ.ชัยรัตน์ แพงขะ

จนท.สันทัดงานอาวุโส กวห.
ช่วยราชการ กรส. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

จนท.รังสีเทคนิค

31.พ.อ.อ.ภูมินันท์ ทนันชัย

จนท.สันทัดงานอาวุโส กวห.
ช่วยราชการ กรส. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

นักรังสีเทคนิค
32.พ.อ.อ.วสันต์ จิราโรจน์

พยาบาลอาวุโส กตน.
ช่วยราชการ กรส. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

จนท.รังสีเทคนิค

33.

พ.อ.อ.ชูชาติ จันโท

จนท.สันทัดงานอาวุโส กวฟ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

จนท.รังสีเทคนิค

34.พ.อ.อ.หญิง ผไทวรรณ เทียนเชษฐกุล

จนท.สันทัดงานอาวุโส กวฟ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

จนท.รังสีเทคนิค
35.

พ.อ.อ.สังวาลย์ แสสนธิ์

เสมียนฝ่ายบริการ กบล.
ช่วยราชการ กรส. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

จนท.ธุรการ
36.พ.อ.อ.ทนง ทานนท์

จนท.สันทัดงานอาวุโส กวห.
ช่วยราชการ กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

จนท.รังสีเทคนิค
37.

พ.อ.อ.โยธิน จันฟัก

พยาบาลผู้ป่วยนอก กตน.
ช่วยราชการ กรส. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

จนท.รังสีเทคนิค

38.

พ.อ.อ.วิชิต นามาบ

จนท.สันทัดงาน กรส. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

จนท.รังสีเทคนิค

39.

พ.อ.อ.สังคม บุพศิริ

จนท.สันทัดงาน กรส. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พยาบาล

40.

พ.อ.อ.นภาภัทร เรืองจันทร์

จนท.สันทัดงาน กภก.
ช่วยราชการ กรส. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

นักรังสีเทคนิค
41.

พ.อ.อ.สมเด็จ นิตไธสง

จนท.สันทัดงาน กรส. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

จนท.รังสีเทคนิค

42.

พ.อ.อ.สรชัย สาครธรรมรักษ์

จนท.สันทัดงาน กภก.
ช่วยราชการ กรส. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พยาบาล
43.พ.อ.อ.ธนพล แช่มปรุง

พยาบาลหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ แผนกพยาบาล กพย.
ช่วยราชการ กรส. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

จนท.รังสีเทคนิค
44.

พ.อ.อ.เอกสิทธิ์ สิงห์ชัย

จนท.สันทัดงาน กรส. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ช่วยราชการ แผนกรังสี รพ.จันทรุเบกษา พอ.

จนท.รังสีเทคนิค

45.

นายอนุรักษ์ ขาวศิริ

เสมียน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จนท.ธุรการ
46.

นางรุ่งทิวา มีศิริ

ผู้ดูแลหมวดสถานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

จนท.ลงทะเบียน
47.

นางกัญญา อิ่มสิน

พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พนักงานช่วยการพยาบาล

48.

น.ส.จินตนา สิงห์คูณ

ผู้ช่วยเภสัชกร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พนักงานช่วยการพยาบาล

49.

นาง.ศิริวรรณ จีรังสวัสดิ์

พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พนักงานช่วยการพยาบาล

50.น.ส.ชนิดาพร รัมทรง

พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พนักงานช่วยการพยาบาล

51.น.ส.สุนันทา บุญช่วย นักรังสีเทคนิค กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นักรังสีเทคนิค
52.

น.ส.อรุณรักณ์ สุราฤทธิ์

รังสีเทคนิค กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

นักรังสีเทคนิค
53.นายวสุสกิจจ์ เพชรรัตน์

รังสีเทคนิค กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

นักรังสีเทคนิค
54.น.ส.ปรียานุช แก้วรากมุข

นักรังสีเทคนิค กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

นักรังสีเทคนิค
55.

น.ส.ศรีวิไล อัษฎามงคล

นักรังสีเทคนิค กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

นักรังสีเทคนิค
56.น.ส.พัฒนา แจ้งสว่างนักรังสีเทคนิค กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นักรังสีเทคนิค
57.

น.ส.ธิดาเฉลิม วิเศษศิลป์

พนักงานธุรการ กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เจ้าหน้าทีธุรการ
58.

น.ส.พนารัตน์ รุ่งเรือง

พนักงานธุรการ กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

จนท.บริการ
59.

นายสุจินต์ สาครินทร์

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

จนท.บริการ

60.

นายรังสรรค์ ประสงค์นิล

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จนท.บริการ
61.

นางวันเพ็ญ ชมชื่น

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จนท.บริการ
62.

น.ส.กนกวรรณ พวงผกา

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จนท.บริการ
63.

น.ส.สมบูรณ์ บุญธรรม

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จนท.บริการ
64.

นางภรณ์สุดา นาจะรวย

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จนท.บริการ
65.

น.ส.รุ่งรัตน์ เชษฐ์พันธ์

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จนท.บริการ
66.น.ส.ชุตินันท์ แสงสว่าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จนท.บริการ
67.

นายจิรวัฒน์ ชณีกุล

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

จนท.บริการ
68.

นายสุทธิพันธ์ สวยลึก

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จนท.บริการ
69.น.ส.พรพรรณ หารทา

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

จนท.บริการ

70.

น.ส.สายชล น้อมจันทึก

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พนักงานช่วยการพยาบาล